ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 20:19
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތައް
 
ފުންޏަކަށް ޖަހާފައި މީހުން ވަޅުލަމުންދާ ތަނާއި މަގުތައް މަތިންވެސް މަރާލާފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
ރަޝިއާ ސިފައިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔައިރު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެއަވަށުގެ މޭޔަރާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ޔޫކްރެއިން އަދި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ކިއެވް ސަރަހައްދުން ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދިޔަ އިރު، ސިފައިންގެ އަތްދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ..

އެގޮތުން ކިއެވްއާއި 23 މޭލު އުތުރުހުޅަނގުގައި އޮންނަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބުޗާގައި ހަރަކާތްތެރިވި ރަޝިއާ ސިފައިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔައިރު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެއަވަށުގެ މޭޔަރާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މޭޔަރާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ ސިފައިން ވަނީ އެއަވަށުގެ 300 އާންމު ރައްޔިތުން މަރާލާފައެވެ. އެގޮތުން ފުންޏަކަށް ޖަހާފައި މީހުން ވަޅުލަމުންދާ ތަނާއި މަގުތައް މަތިންވެސް މަރާލާފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ކިއެވް ވަށައިގެން ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިފާފައިވާ ހުރިހާތަނެއް އަނބުރާ ޔޫކްރެއިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިހާރު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގައި، ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް