ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 17:43
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޢާން
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޢާން
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ކްރިމިއާ އާއި ޑޮންބާސްގެ މައްސަލައިގައި ޒެލެންސްކީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވަން ޖެހޭކަމަށް ޕުޓިންއަށް ދަންނަވާނަން: އުރްދުޢާން
 
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ދެގައުމުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ތުުރުކީގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އުރްދުޢާން ވިދާޅުވި
 
ކްރިމިއާ އަދި ޑޮންބަސް މައްސަލާގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވަން ރަޝީއާއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވަން އެދޭނެކަމަށް އުރުދުގާން ވިދާޅުވި

ކްރިމިއާ އާއި ޑޮންބާސްގެ މައްސަލައިގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވަން ޖެހޭކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއަށް ދަންނަވާނެކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުގާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުކުރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އުރްދުޢާން ވަނީ ޕުޓިންއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ ކްރިމިއާ އަދި ޑޮންބަސް މައްސަލާގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވަން ރަޝީއާއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވަން އެދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕުޓިން އަށް ކުރައްވާ ފޯނު ކޯލުގައި ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ދެގައުމުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ތުުރުކީގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށްވެސް އުރުދުގާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ބައްދަލުވުމަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ ތައީދުކުރައްވާ ކަަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ބުރާސްފަތު ދުވަހު ކުރެއްވި ފޯނު ކޯލުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އުރުދުގާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުރުކީގައި ދާދިފަހުންވެސް ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑިމިޓްރީ ކުލެބާ ވަނީ ތުރުކީގައި ދެގައުމުގެ އިސްވެރިންގެ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ސުލްހައިގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް