ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 16:58
އެވަކާޑޯ ސޭންޑްވިޗް
އެވަކާޑޯ ސޭންޑްވިޗް
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް
ރަމަޟާން 1443
އެވަކާޑޯ ސޭންޑްވިޗް
 
މިއީ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް

މިއީ އެވަކާޑޯ ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ސޭންޑްވިޗްއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1/4 ފިޔާ (ސްލައިސްކޮށް ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ފަތް ލެޓިއުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ޓޮމާޓޯ ( ދިގުކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 އެވަކާޑޯ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1/2 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 1/2 ސަމުސާ ހިކިމުރުސް މުގުރާފައި (ޗިލީ ފްލޭކްސް)
 • 1 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 1 ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް
 • 2 ސަމުސާ މިލްކް
 • 2 ސަމުސާ މަޔޮނައިސް
 • 1 ސަމުސާ ހަނީ މަސްޓަޑް
 • 1 ސަމުސާ މާމުއި
 • 2 ސަމުސާ ޕިކްލްޑް ކިއުކަމްބާ
 • 1.5 ސަމުސާ ފުށް (12ގ)
 • ފެން
 • 6 ބިސް
 • ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އެވަކާޑޯ ސްޕްރެޑް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެވަކާޑޯ ރަނގަޅަށް މޭޝް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ޗިލީ ފްލޭކްސް، ލެމަން ޖޫސް، އަދި އޮލިވް އޮއިލް އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ އެވަކާޑޯ ސްޕެރެޑް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ދެން ކުޑަ ބޯތައްޓެއްގައި މަޔޮނައިސް، ހަނީ މަސްޓަޑް، މާމުއި ޕެޕަރ، ޕިކްލްޑް ކިއުކަމްބަރ އަދި ލެމަން ޖޫސް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ސޭންޑްވިޗް ސޯސް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

ދެން ބޯތައްޓަކަށް ފުށް، ފެން އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ލޮނު ކޮޅަކާ ބިސް އަޅައިގެން ގިރާލުމަށްފަހު ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު ގިރާފައި ހުރި ބިސް އަޅައިގެން ރޮށި ފިހޭހެން ތުނިކޮށް ފިހެލާށެވެ. ދެން ހަތަރެސް ކަނަށްވާގޮތަށް ކަފާލުމަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސޯސް ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެވަކާޑޯ ސްޕްރެޑް ތުނިކޮށް ފަތުރާލާށެވެ. ދެން ލެޓިއުސް އާއި ޗީޒް (ބޭނުންނަމަ) ފަތުރާފައި އޭގެ މަތީގައި ސޯސް ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި ފިޔާ އަދި ޓޯމާޓޯވެސް ފަތުރާލުމަށްފަހު ރޯލްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
0%
25%
25%
25%
ކޮމެންޓް