ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 13:29
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ފުޓިން އަށް ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ތެދަށް ކިޔައިދޭން އެޑްވައިޒަރުން ބިރުގަނޭ: ޔޫކޭ، ޔޫއެސްއޭ
 
ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ ޕުޓިން އަރިހު ދައްކަން އެޑްވައިޒަރުން ބިރުގަންނަ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފައި
 
ރަޝިއާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފައިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ބޯ ނުލަބާ ކަަމަށާއި ބައެއް ސިފައިންގެ އަތުން އަމިއްލަ ގައުމުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކަށް ބަޑި ޖެހިފައި އެބަހުރިކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނޭ
 
ޔޫކޭގެ ސައިބަރ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ އިސްފަރާތުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔުކްރައިން ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ދެނެގަނެފައި އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައި

ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަށް ކިޔައިދޭން އެމަނިކުފާނުގެ އެޑްވައިޒަރުން ޖެހިލުންވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުންނާ އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ އެގައުމުގެ އިންޓެލިޖެންސް އެޖަންސީ އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއަކަށް ފަހުއެވެ. އެގޮތުން ބީބީސީގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޔޫކޭގެ ސައިބަރ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ އިސްފަރާތުން ވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރައިން ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ދެނެގަނެފައި އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ހަނގުރާމާގައި ރަޝިޔާއަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ގައުމުގެ ރައީސަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެޑްވައިޒަރުން ކިޔާދެމުން ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފައިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ބޯ ނުލަބާ ކަަމަށާއި ބައެއް ސިފައިންގެ އަތުން އަމިއްލަ ގައުމުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކަށް ބަޑި ޖެހިފައި އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަޝިޔާ އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުޅޭކަން މޭރުންވާ ބީދައިން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ ޕުޓިންއަށް ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފަހުގެ ތެދު މައުލޫމާތުތައް ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ޔޫކްރެރިންގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ނާކާމިޔާބީތަކުގެ ވާހަކަ އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޕުޓިންއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ތެދު މައުލޫމާތު ޕުޓިންއަށް ނުލިބޭ ނަމަ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އެންމެ އެކަށޭނަ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ ޕުޓިން އަރިހު ދައްކަން އެޑްވައިޒަރުން ބިރުގަންނަ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ޕުޓިން އާއި އޭނާގެ އަސްކަރީ ލީޑަރުންނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫ އަރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
38%
13%
0%
13%
13%
25%
ކޮމެންޓް