ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 21:09
ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި ގައުމަކަށް ހިޖުތަކުރި ރައްޔިތުންތަކެއް
ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި ގައުމަކަށް ހިޖުތަކުރި ރައްޔިތުންތަކެއް
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު 4 މިލިއަނުން މައްޗަށް
 
ޔޫކްރެއިންގެ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން
 
ޔޫކްރެއިންގެ ރެފިއުޖީން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައި ވަނީ އަވައްޓެރި ޕޮލަންޑް އަށް
 
މިހާތަނަށް 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމުގެ އެތެރޭގައިވެސް ، ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގޮސްފައިވޭ

ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އދ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޔޫކްރެއިން ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާކަމަށް އދ ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީގެ ކޮމިޝަނަރު ފިލިޕޯ ގްރާންޑީ ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން 4،019،287 މީހުން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އދ އިން ބުނެއެވެ.

އދ ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު މިހާތަނަށް 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމުގެ އެތެރޭގައި ވެސްވަނީ ގެދޮރުދޫކޮށް އެހެން ދުރު ހިސާބުތަކަށް ގޮސްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރެފިއުޖީން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައި ވަނީ އަވައްޓެރި ޕޮލަންޑްއަށެވެ. އެގޮތުން އެގައުމަށް ދެ މިލިއަން އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިޖުރަކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ރުމޭނިއާ، ސްލޮވޭކިއާ އަދި ހަންގޭރީއަށްވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޫކްރެއިން ރެފިއުޖީން ވަނީ ހިޖުރަކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް