ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 23:16
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ
ރައީސް އޮފީސް
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް، ފާއިތުވި 3 އަހަރު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ 92 އިންސައްތަ ވަނީ ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައި
 
ފާއިތުވި 3 އަހަރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ 300އަށްވުރެ ގިނަ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުގައި ފާއިތުވި 3 އަހަރުތެރޭގައި, މީގެ ކުރިން ހޯދިފައިނުވާވަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިފައިވާކަމަސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ, ފާއިތުވި ތިން އަހަރުތެރޭގައި ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތް ގިނަވެފައި އިތުރަށް ބުރަވި ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްވެސް ހޯދިފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ބިނާކޮށް 300އަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތިގެ ވިޔަފާރި ހިންގާކަމަށް ބެލެވޭ 46 ކެފޭއެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަންދުކޮށް އަބަދުވެސް ފިޔަވަޅު އެޅެމުންދާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ, މި މުއްދަތުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ 5،052 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި, އޭގެ ތެރެއިން 4،629 މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މަރުހަލާ ނިންމިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ 92 އިންސައްތައިގެ ކާމިޔާބެއް ކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ, ފާއިތުވި 3 އަހަރު 1،300 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި 10 އަހަރު ނައްތާނުލެވި ހުރި 1.8 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި މި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ނައްތާލެވިފައިވާކަމަށެވެ. ބަނގުރަލާ ދެކޮޅަށް 277 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި 11،000އަށްވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅިއާ ދަޅު އަތުލައިގަނެވިފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފުލުހުންނާ ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. މި މަސައްކަތުގަ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރަން.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުށުގެ ވެށީގައި, ކުށް ކުރާ ގޮތާއި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް މިހާރު ތަފާތުކަމަށެވެ. އަދި ގޭންގު މާރާމާރީއާއި، ފޭރުމާއި، ވައްކަމާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް އަދިވެސް ހިނގާކަމަށެވެ. ގެވެށި އަނިޔާއާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި އަދިވެސް މިނޫން ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވަމުންދާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މުޖުތަމައުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކުށްތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމަކީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމުގައި ސީޕީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އާންމު ކުށުގެ މައްސަލަތަކާއެކު 41،243 މައްސަލައެއް ފާއިތުވި 3 އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި, މީގެތެރެއިން 27،137 މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ 86 އިންސައްތައިގެ ހާސިލްވުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 07:06
ސީމާ
ޢަތުލައިގަތަސް އެތެރެވުން ނުހުއްޓުވޭ ފުލުހުން އެތްޓަނު އަތުލިއްޔާ ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު 2 ޓަނު އަތުލާ މީ ކިހިނެތް އެތެރެ ކުރަނީ