ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 09:14
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންކުރާ މީހުންނާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން އޮންނަކަމުގެ ތުހުމަތު އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރޭ
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންކުރާ މީހުންނާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން އޮންނަކަމުގެ ތުހުމަތު އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއާއި އޭގެ ކުރީދުވަހު އަތުލި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއްވޭ!
 
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ތެރޭގައި ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިއާއި ނެޓްވޯރކްތަކާ ގުޅިފައިވާ ބަޔަކު ހިމެނިފައިވާތީ
 
މާލެއިން އެންމެ ފަހުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑަކީ ވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ފަރާތެއް

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޮޓުންތަކެއް ހިންގާ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ނެޓްވޯރކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ތެރޭގައި ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިއާއި ނެޓްވޯކްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ބަޔަކު ހިމެނިފައި، އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަމަށްވެސް ޑީފެންސުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަހުގެ ބައެއް ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާ އައުޓާއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކައަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގުޅިފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހުވެސް "ނޭވާ ހޮޅިއަށް" ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަން އުޅުނެވެ. މި މުޒާހަރާ ބޭއްވުމުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން މާލޭގެ ގެއަކުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެން ވާހަކަވެސް ނޫސްތަކަށް އެރިއެވެ.

މާލެސިޓީ ގެއެއްގެ ތަޅުންގަނޑު ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދި ވާހަކަ ނޫސްތަކަށް އަރަން ފެށި ހިސާބުން ތަފާތު ވާހަކަތައް މިކަމުގައި ދެކެވެން ފެށިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި ގާތްގަނޑަކަށް 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ހައްޔަރު ކުރީ ސީދާ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

ބައެއް މަސްދަރުތައް ބުނާގޮތުން، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީއެންސީގެ އިސް ފަރާތެއް އެކަމުގައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެކެވެ. އަދި އެއީ މި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.

މިހެން ގޮސް 2020 ވަނަ އަހަރު ވެސް އަތުލައިގަތް 130 ކިލޯގެ މަސްތުވަތާކެތީގެ މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ހިމެނޭ ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި, އަދި ޕީޕީއެމްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރައްވައި, ކުރީގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އުފެއްދެވި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރެއް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެއިރު ފުލުހުން ވަނީ ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯރކްގެ އިސް މީހުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި, އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފަރާތެއް ވެސް ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

މީނާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި އުޅުނު ފަރާތެކެވެ. ރައީސް ޔާމީނާ އަރިސް ވެސް ފަރާތެކެވެ. އަނެއްހެން ދަންނަވާނަމަ ރައީސް ޔާމީންގެ ރައިޓް ހޭންޑް މޭންއެކެވެ.

އެތައް ކިލޯއިން މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަތުލައިގަނެވޭ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެތީ މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތައް ހިމެނުމާއި، ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސުން އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ އިރު، މި ވާހަކަތަކާއި މެދު ވިސްނާލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެކަމުގެ ހަގީގަތް އެނގި ހާމަވާނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ވާހަކައާއި އިސްތިގުލާލާއި މިނިވަންކަމާއި ދެންހުރި އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެ އިސް ސަފުގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިރު، މިކަމަށް މިލިއަނުން ފަންޑުކުރާ މީހުންވެސް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާކަމަށާއި، މީސްމީޑިއާގައި މި ހަރަކާތް ފާއިތުވި ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ.

ފަންޑުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަ މިހެން ދެކެވެނިކޮށް, ބައިނަލްއަގުވާމީ ނޫސްތަކަށް އަދި މާ ބޮޑު ވާހަކައެއް އަރައިފިއެވެ. މިފަހަރު ނިހާނުގެ ރޮލެކްސް ގަޑީގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ރޮއިޓަރސްގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީން ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ޑައިމަންޑް ޖެހި ގަޑިއެވެ. ކޮންތާކުން ހޯއްދެވި ގަޑިއެއް ކަމެއް އަދި ކިހިނެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގަޑިއެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މިއީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ބެލުން ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެ ގަޑި ލިބުނީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަށް ފަންޑު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންތޯ ނޫންތޯ ވެސް ބަލާލުން ރަނގަޅެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޑައިމަންޑް ޖެހި ގަޑި، ރޮއިޓާސް ރިޕޯޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާއިރު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ފައިސާއަކީ ހަލާލު ފައިސާތޯ ޚުދު އެމަނިކުފާނު ބެއްލެވިތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
0%
5%
64%
5%
14%
ކޮމެންޓް