ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 15:02
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުުރު ޚުތުބާ
މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާއިރު ނަމާދަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
 
އެފަދަ މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރުން ވެފައިވަނީ އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ބުރައެއްގެ ގޮތުގައި
 
ބައެއް މީހުން ބައްޔެއްވާއިރަށް ނަމާދު ދޫކޮށްލާ
 
ނަމާދަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކެއްގައި އަދާކުރުމަށް މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމެއް

ނަމާދު އަޅާ މީހުން ގިނަ ކަމަށާއި، މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާއިރު ނަމާދަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

''ނަމާދަކީ ދީނުގެ ތަނބެވެ'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ނަމާދަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކެއްގައި އަދާކުރުމަށް މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމެއް ކަމަށެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައްޔާއި، ބިރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ނަމާދުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާއިރު، ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައިވެސް ނަމާދު އަޅައިގެން ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަނީ މިއާ ހިލާފު މަންޒަރެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ބައެއް މީހުން ބައްޔެއްވާއިރަށް ނަމާދު ދޫކޮށްލާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރުން ވެފައިވަނީ އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ބުރައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައެއް މީހުން ނަމާދު ނުކޮށް ދޫކޮށްލަނީ ބަލި ފަސޭހަވުމުން އެ ނަމާދުތައް ޤަޟާ ކުރާނަމޭ ބުނަމުންނެވެ. އެ ބަލީގައި މަރުވެއްޖެނަމަ، އެއީ އޭނާއަށް ލިބުނު ޢުޛުރެއް ކަމަށް ދެކެގެންނެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެކެވެ. މިގޮތަށް ޤަޟާ ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ވެސް، ނަމާދު އެޅުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މާތް ﷲގެ އިންޒާރުގެ ބަސްފުޅު ނިކަން އަޑުއަހާށެވެ! މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މާނައީ: "ފަހެ، އެބޭކަލުންނަށްފަހު، އެހެން ބަޔަކު އައޫއެވެ. އެއުރެން ނަމާދު ދޫކޮށްލާއެވެ. އަދި ހަވާނަފްސުގެ އެދުންތަކަށް ތަބާވޫއެވެ. ފަހެ، ނިކަންހުރެ އެއުރެން ހަލާކާ ކުރިމަތިލާހުށްޓެވެ!
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ނަމާދަކީ މުއުމިނުތަކުންގެ މައްޗަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން އޮތް ފަރުޟެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޝައިޠާނާ މުސްލިމުން ނަމާދާއި ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ޙީލަތްތަކާއި މަކަރުތައް ހަދާ ކަމަށެވެ. ޝައިޠާނާއަށް ވެގެންވާނަމަ މުސްލިމުން ނަމާދާއި މުޅިން ދުރުކުރެވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށާއި، އާދަކޮށް ނަމާދު ކުރާ މީހަކުނަމަ، އޭނާ ބައެއް ނަމާދުތަކާއި ދުރުހެލި ކުރެވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ހާލަތަށް އިޝާރަތްކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މިހާރަށް ބަލާއިރު، ގިނަ ބަޔެއްގެ ނަމާދުގެ ތިލަފަތް ވަނީ ލުއިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމާދަށް ވުރެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނަމާދުގެ ވަގުތުތަކާއި ދިމާކޮށް، ދުނިޔަވީ އަމަލުތައް ރާވައި، ހިންގާތަން ފެންނަ ކަމަށާއި، ބަންގި ގޮވުމުން ފިހާރަތަކާއި، ސައިހޮޓާތައް ލައްޕަން ގަވާއިދުތައް އަމުރު ކުރާތީ އެތަންތަން ލެއްޕިއަސް އެ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، ގިނަބަޔަކު ނަމާދަށް ނުގޮސް ތިބޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މިއަދު މިސްކިތްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި، ބާޒާރުމަތީގައްޔާއި، ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ކައިރީގައްޔާއި، އަތިރިމައްޗާއި ކައިރި ހިސާބުގައި، މިސްކިތްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މަގުތައްވަނީ އަލިވެ، ހިނގާބިނގާ އުޅޭމީހުންނަށް މިސްކިތަށް ދިޔުމަށް އަމާންވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި މިސްކިތްތަކުގެ ތާޅަފިލިތަކާއި، ރޭޑިއޯއާއި ޓީވީތަކުން ބަންގި ގޮވައި ނަމާދު ކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދު އަޅާ މީހުން މަދެއް ނޫންކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރާއި، އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި، ނަމާދު ވަގުތުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ، އެހަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިން ތަރުބިޔަތު ކުރުމުގައި، ނަމާދަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް ހާނުވައިގެން ތަރުބިޔަތު ދިނުމަކީ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި މުސްލިމް ދަރިންތަކެއް މިސްކިތްތަކުން ބަންގި ގޮވައި، ނަމާދު ކުރެވޭ ވަގުތުގައި، ނަމާދު ނުކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި، ގެންގުޅުމަކީ، އެކުދިންގެ ތަރުބިޔަތަށް ނުބައި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ޚުތުބާގައި ދީފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބީ ހާސިލްކުރުމަށް ހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް ނަމާދު އިސްކޮށް، ނަމާދު ކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ