ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:58
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާއިން ކޮށްފި
 
އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅޭ ސައްހަ ގިނަ ރިޕޯޓުތައް އެބަހުރިކަމަށާއި ގަސްތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ފެންނަން އެބަހުރި
 
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަމަލުތައް ބެލުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވޭ
 
އެމެރިކާއިން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާ އަމަލުތައް ބަލާ އެސެސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެެއިންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން ވަނީ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާ އަމަލުތައް ބަލާ އެސެސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ހޯދުންތަކުން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަން ފެންނަކަމަށް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަމަލުތައް ބެލުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްލިންކެން ވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅޭ ސައްހަ ގިނަ ރިޕޯޓުތައް އެބަހުރިކަމަށާއި ގަސްތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ފެންނަން އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބްލިންކެން ވަނީ ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރިމާތައް އެމެރިކާއިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށާއި އެޖަރީމާތަކުގެ ރިޕޯޓު އެގައުމުން ބަލަހައްޓަމުންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް އިންސާފު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ބްލިންކެން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްލިންކެން ވަނީ އެމެރިކާއިން އޮޮތީ ރަޝިއާއިން ހިންގާ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ ރަޝިއާ ލައްވާ ނެގުވުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކެޓްރީ މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވަނީ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަކީ ހަނގުރާމައިގެ މުޖުރިމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ބައިޑެން މިހެން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިއީ އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާން ޖެހޭ ފަދަ ވާހަަކައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އެމްބެސެޑަރު އެޓް ލާޖް ފޮރ ގްލޯބަލް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް، ބެތު ވޭން ޝޭކް ވަނީ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އެމެރިކާއިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ މެރިޕޯލް ސިޓީގެ ތިއޭޓަރަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާއަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ހެއްކަކީ ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެހި ކަމަށާއި މި ހެކިތައް އެމެރިކާއިން ރައްކާކުރާނެ ކަަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތިއޭޓަރަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާނުދޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާތޯ ބެލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ވަފުދެއް ވެސް ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ގޮސްފައެވެ.

އެމެރިކާއިން މިހެން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ރަޝިއާއިން ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާ ނުދޭ ކަމަށާއި އަދި ނުދޭނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޔޫކްރެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިންއާއި އެމަނިކުފާނަށް ވާގިވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވާކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ ނަމަ އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި މިއަޑުއެހުންތައް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި މާހިރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، އދ އިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ 3.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
24 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 18:41
ކަދުރޭ
އައްދޯއި.🤭އެމެރިކާއިން ވެސް ބުނަނީ ހަގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ރަޝިޔާއިން ހިންގަނީތަ. އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ެި އިރާގު. އަފުއާނިސްތާނު. ލީބިޔާ . ސީރިޔާ ގައި ކުރީ ކީއްތައް. ބޯ ހަލާކު