ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 11:58
އައިސޮލޭޝަނަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ތެރެއިން
އައިސޮލޭޝަނަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯގާގެ ގޮތުގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިތަކުގެ ހާލަތު
މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ
 
ވޭތުވެދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު ފެބްރުއަރީމަހު އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު މަދު
 
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޭރަށްހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރު
 
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ހުން ވަނީ ދާދި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރޯގާގެ ގޮތުގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިތަކުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރުވި ނަމަވެސް މިދިޔަމަހާއި އަޅާބަލާއިރު ފެބުރުއަރީ މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަރިދަފުސް ރޯގާ އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު 25554 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 16125 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންފްލުއެންޒާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު ފެބްރުއަރީ މަހު އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު މަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެސްޓް ކުރެވުނު ހުރިހާ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އިންފްލުއެންޒާގެ 2022ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު ޓެސްޓް 317 މީހުން ޓެސްޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ތިން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު 41 މީހުން ޓެސްޓުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަކުވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވެއެވެ. އަދި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 358 ޓެސްޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއަހަރު މިހާތަނަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ 3 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ޑެންގީ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ އަދަދު ދާދި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޑެންގީގެ 15 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ޑެންގީގެ 24 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޭރަށްހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ފެބުރުއަރީ މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޭރަށް ހިންގުމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަބަދުވެސް އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު 9495 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 2739 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިދުވަސްވަރު މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް