ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 10:34
ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެގައުމުގެ އެސް-400 މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރަނީ
ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެގައުމުގެ އެސް-400 މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ތުރުކީގައި ހުރި ރަޝިއާގެ މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ހުށަހަޅައިފި
 
ތުރުކީއަށް ރަޝިއާއިން ދީފައިހުރި އެގައުމުގެ އެސް-400 މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ނުރަސްމީކޮށް
 
އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ދަނީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުގައި ހުރި ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ސާމާނުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅަމުން
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ 2019ގައި ތުރުކީއަށް އެސް-400 ސިސްޓަމްތައް ލިބުމާއެކު އެ ސިސްޓަމްތައް ނައްތާލުމަށް ގޮވާލާ ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައި

ތުރުކީގައި ހުރި ރަޝިއާގެ މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަދިޔާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ނުރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ތުރުކީއަށް ރަޝިއާއިން ދީފައިހުރި އެގައުމުގެ އެސް-400 މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުންތައް އެމެރިކާއިން ދަނީ މިދިޔަ މަހުއްސުރެ ހުށަހަޅަމުންކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އެމެރިކާއިން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށްވެސް އެނޫހުގައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ވޭންޑީ ޝަރމަން މިމަހު ކުރީކޮޅު ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައިވެސް މިވާހަކަތައް ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަކީ ތުރުކީއިން ޔަގީނުންވެސް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް މިކަންތައް ދިރާސާކުރާ މާހިރުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިރު ތުރުކީ ސަރުކާރުން މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމަކީ ތުރުކީއަށް ކުރަން ފަސޭހަވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް އެނަލިސްޓުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ޔޫކްރެއިނަށް މިސިސްޓަމްތައް ދޭން ނިންމައިފި ނަމަ ދިމާވާނެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އެނިންމުމާއެކު ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުމަށް ބުރުއަރާނެކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ދަނީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުގައި ހުރި ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ސާމާނުތައް، އެސް-300 އަދި އެސް-400 ފަދަ މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅަމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން މިހުށަހެޅުން ތުރުކީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ތުރުކީއަށް އެސް-400 ސިސްޓަމްތައް ލިބުމާއެކު އެ ސިސްޓަމްތައް ނައްތާލުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އެމެރިކާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މިމައްސަލާގައި ތުރުކީގެ ޑިފެންސް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެފް-35 ފައިޓަރ ޖެޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ތުރުކީއަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތް އެމެރިކާއިން ވަނީ ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
0%
58%
0%
8%
ކޮމެންޓް