ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 22:08
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ އެމްބިޔުލާންސްތައް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ އެމްބިޔުލާންސްތައް
އަމްނާ އިމާދު
ރަށްރަށަށް އެމްބިޔުލާންސް ފޮނުވާދިނުން
އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 21 އެމްބިޔުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި
 
އެމްބިއުލާންސް ބޭނުންވާ ރަށްތަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރާނެ

އަތޮޅު ތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 21 އެމްބިޔުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން 41 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެވި، ރަށްތަކަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ބާކީ ހުރި 55 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން ތިން ވަނަ ބެޗްގެ އެމްބިއުލާންސްތައް ރާއްޖެ ގެނެސް 14 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްބިއުލާންސްގެ ހަތަރު ވަނަ ބެޗު މިހާރު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 21 އެމްބިއުލާންސް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެމްބިއުލާންސް ބޭނުންވާ ރަށްތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 22 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރައީސް އާއި ހިއްސާކުރައްވާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެމްބިއުލަންސް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާޗްމަސް ނިމޭ ހިސާބުގައި ބާކީ ހުރި ހުރިހާ އެމްބިއުލާންސްތައް ލިބި ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް