ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 18:24
ލަކްސް ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ގެދަރިންގ އެއްގެ ތެރެއިން
ލަކްސް ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ގެދަރިންގ އެއްގެ ތެރެއިން
ލަކްސް* ރިސޯޓުގެ
ކޮވިޑް ޙާލަތު މެނޭޖް ކުރުން
"ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ލީޑަރޝިޕަކީ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ރަނގަޅު ނިންމުން ނިންމާ ލީޑަރޝިޕެއް" : ޕޯލް ޖޯންސް
 
ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ލީޑަރޝިޕުން ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ރަނގަޅު ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި
 
އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޕޯލް ވިދާޅުވި
 
އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު މެނޭޖް ނުކުރެވޭ ފެންވަރަށް ރާއްޖެއިން މި ޕެންޑެމިކް މެނޭޖް ކޮށްފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ހިފަހައްޓަވައި، އެ ޙާލަތު މެނޭޖް ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި އެ މަސައްކަތަށް ދި ލަކްސް ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ގެ ސީއީއޯ ޕޯލް ޖޯންސް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

ލަކްސް ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ބައްދަލްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޯލް ވިދާޅުވީ، އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު މެނޭޖް ނުކުރެވޭ ފެންވަރަށް ރާއްޖެއިން މި ޕެންޑަމިކް މެނޭޖް ކޮށްފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޕޯލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަކްސް ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ގެދަރިންގ އެއްގެ ތެރެއިން - ލަކްސް ރިސޯޓުގެ ސީއީއޯ

ޕޯލް ވަނީ އެކަން ޙާސިލު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުޅި ލީޑަރޝިޕްއާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން، ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި އެއީ ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޯލް ވަނީ މިއަދުގެ ލީޑަރޝިޕްއަކީ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަދި ދުރުވިސްނޭ ލީޑަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، މިއަދުގެ ލީޑަރޝިޕް އިން ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ރަނގަޅު ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސް އާއި، ކެބިނެޓް ވަޒީރުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަވަދިނެތި އުޅުއްވަނީ އެ މަސައްކަތުގައިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް