ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 13:41
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން މީހުންތައް ދަނީ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން މީހުންތައް ދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ އެހެން މީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އިހްސާންތެރިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
 
މި މުޖުތަމައުގައި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި
 
މުސީބާތާއި ތަކުލީފުގެ ވަގުތުގައި އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ހަމްދަރުދީވާން ޖެހޭ

އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ އެހެން މީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އެމީހުންނަށް އަޅާލައި އިހްސާންތެރިވުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިޙްސާންތެރިވުން މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ އެހެން މީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އަޅާލައި އިހްސާންތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ، އެއާ ވަކިނުކުރެވޭ ފަދަ ގުނަވަނެއް ކަމަށާއި، އެ ހަށިގަނޑު އުފުލަންޖެހޭ ކޮންމެ ވޭނެއް، ހުރިހައި ގުނަވަންތައް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ މުސްލިމުންގެ މިސާލުގެ ގޮތުގައި ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިންސާނުން ހައްދާވާފައިވަނީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި، މަދަދަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅައިލުން ބޭނުންވާނެ މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މުސީބާތާއި ތަކުލީފުގެ ވަގުތުގައި އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ހަމްދަރުދީވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވަގުތުތަކުގައި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެ އަޅައިލުމަކީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާނައީ:އަދި އެއުރެންގެ ކުރީގައި އަލްމަދީނާ ގައި ވަޒަންވެރިވެ، އީމާންކަމުގައި ޤާއިމުވެތިބި އަންޞާރުން، އެއުރެންގެ ގާތަށް ހިޖުރަކުރި މުހާޖިރުން ދެކެ ލޯބިވެތެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް (އެބަހީ: މުހާޖިރުންނަށް) ދެއްވި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއް (ނުވަތަ ދަހިވެތި ކަމެއް) އެއުރެން (އެބަހީ: އަންޞާރުން) ގެ ހިތްތަކުގައި ނުވެއެވެ. އަދި އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކުގެ މައްޗަށް، އެއުރެންނަށް އިސްކަންދެތެވެ. އެއުރެންނަށް ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑުވެފައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ދަހިވެތިކަމުން މިންޖުވެއްޖެ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެއުރެންނީ ހަމަ ދިންނަވާނެ މީހުންނެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ މި މުޖުތަމައުގައި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެއް ބަޔަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާއިރު، އަނެއްބަޔަކަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އަނެއް ބަޔަކަށް ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމުން އަރައިގަނެވޭ ފަދަ އޯގާވެރިކަމުގެ ބަހެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މުޖުތަމައުގެ ނިކަމެތިންނާއި ފަގީރުންނަކީ މުޖުތަމައުގައި ނުހަނު މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ހެޔޮ އެދިގެން ކުރެވޭ ހޭދައާ ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައު ގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ ލާބައާއި މަންފާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމް ދީނުގައި އިހްސާންތެރިވުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންސާނުންނަށް ނޫން ކަމަށާއި، ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ވެސް ރަހުމުކޮށް އޯގާވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ