ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 18:11
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުން
އެސްޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލައްވައިފި
 
ކޮމިޝަން އުފެއްދެވީ 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި
 
އޭސީސީގެ އެންމެ އިސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެން ބަލާނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އައި މައްސަލަތައް
 
އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ދެން ކުރާނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން

ޚިޔާނާތާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ 1 ޖަނަވަރީ 2012 އިން ފެށިގެން 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ޚިޔާނާތާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތައް އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރި ވެގެން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވި އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 17 ނޮވެންބަރު 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 14/2018 އިން އުފެއްދެވި "ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުވާލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކޮމިޝަން އުވާލެއްވުމާއެކު އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ދެން ކުރާނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކޮމިޝަން އެކުލަވައި ލައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 17 ނޮވެންބަރު 2018ގައެވެ.

މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތައް ދައުލަތަށް ހޯދުމާއި، ދައުލަތުގެ އެކި ފަންތީގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ވެފައިވާ ޚިޔާނަތްތަކާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވި އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައި ނުވަނީ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެފަރާތްތަކާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރުގައި ވެއެވެ.

އެކޮމިޝަނުން ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން، ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 220 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.3ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތައް ލިބެންޖެހެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ރަށްތައް ދޫކޮށްފައި ހުރީ، އޭރަކު އައި މީހަކު ހިތައް އެރި ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، ރަށްތައް ދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ގެންގުޅެފައި ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތައް ތަހުޤީގުކޮށް، ޤާނޫނީ މަރުހަލާތައް ފެށުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވި ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ތަހުޤީގު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއް ފަރާތަކީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައިވާ ތަހުޤީގުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ސީދާ ކުރެވުނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ތައް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިޙު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތައް ތަހުޤީގުކޮށް ޤާނޫނީ މަރުހަލާތައް ފެށުމަށް އޭ.ސީ.ސީއަށް ހުށައެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުއްވުމުން އޭ.ސީ.ސީގެ މެމްބަރުން އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެހިސާބުން ދެން އޮތްބައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އޭ.ސީ.ސީއިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭސީސީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއެކު، އޭސީސީން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ދެން ބަލަމުންދާނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި އެސްޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލަތަކެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ އަދަދުތަކަށް އެކަނި ބަލައިލިނަމަވެސް، އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2،678،435 ރުފިޔާ އެ ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ މުސަރާއާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 2،661،462 ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުފެދިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ ޖުމްލަ 9،951،748 ރުފިޔާ މި ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުން ގެއްލިގެން ދިޔަ 3.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ޚަރަދެއް ކުރާއިރު، އެދެވޭ ނަތީޖާ އެއް ނެރެވޭތަން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް