ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 06:54
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ހަރަމައިންއިންފޯ
ބޮޑެތި ބަލި ތަހައްމަލުކުރާ މީހުން ހައްޖުވުން
ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އޭޕްރީލް 05 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00
 
1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖަށް ގެންދަން ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 5 އިންސައްތަ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ކުންފުންޏަށް 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖަށް ގެންދަން ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 5 އިންސައްތަ، ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ، ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓަށް އަރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ކުންފުނީގެ ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓަގައި ހިމެނިފައިވާ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އޭޕްރީލް 05 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00އެވެ.

ޖާގައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޖާގައަށް އެދޭ ފޯމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް އަދި ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ބައްޔަކީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބައްޔެއްކަން ބަޔާންކޮށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ 06 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް