ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 06:55
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ އައިޝަތު ސާމިޔާ
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ އައިޝަތު ސާމިޔާ
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުން
ނިންމުންތައް ނިންމަނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށް ފަހު: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
 
ނިންމުންތައް ނިންމަކީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން
 
ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް މިހާރު ވަނީ ލުއި ދީފައި
 
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިހާރު ވަނީ އުވާލާފައި

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީވެސް އެއިރެއްގެ ހާލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިހާރު ވަނީ އުވާލާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ އައިޝަތު ސާމިޔާ ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

މިކަންކަން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސްޓްރެޓެޖީއަކާއި ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދަނީ އެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ސާމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސާމިޔާ ވިދާޅުވީ މިކަން ކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބަލާ މިންގަނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ 10 ބަޔަކަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ސާމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ނިންމުމާއެކު ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާއި، ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ދެމެހެއްޓިގެންދަނީވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ސާމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާމިޔާ ވިދާޅުވީ ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ނުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެެއް ދައްކާފައިވާ ކަމެެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސާމިޔާ ވިދާޅުވީ މާސްކު އެޅުން މިވަގުތަށް މަޖުބޫރުނުވިޔަސް އަދިވެސް މާސްކު އަޅަންޖެހޭނެ ހާލަތްތަކެއްވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ދާއިރު މާސްކު އަޅަން ޖެހުމާއި، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި، އެމީހުންނާއި އެކުގައި އުޅޭ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން މާސްކު އަޅަން ޖެހުމާއި، ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓު 20 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް މާސްކު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް