ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 16:49
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އާދަމް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އާދަމް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަކަށް ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އާދަމް މުހައްމަދު
 
ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން ވަނީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ވެސް ބަދަލުކޮށްފައި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އާދަމް މުޙައްމަދު އެމަޤާމުން ވަކިކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ބުނީ އެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަޙްމަދު ޝަފީޤް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އަށް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާދަމް މުޙައްމަދު މި މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޙަސަން މުޣުނީ އައްޔަނު ކޮށްފައެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ސަރުކާރުން މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާއިރު މަގާމްތަކަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް