ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 13:24
ވޮލްނޮވާޚާގެ ރައްޔިތުން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބެންޖެހުނު، ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ކާނާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނު
ވޮލްނޮވާޚާގެ ރައްޔިތުން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބެންޖެހުނު، ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ކާނާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނު
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ވޮލްނޮވާޚާގެ ރައްޔިތުން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި
 
ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފެނާއި ކާނާ އާއި ނުލައި އެތަންތަނުގައި ތިބެން މަޖުބޫރުވެފައި
 
ބިންގަރާސްތަކުން ނުކުވެމާއެކު އާންމުންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އިމާރާތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވީރާނާވެފައިވާ މަންޒަރު
 
ހުއްޓުމެއް ނެތި ހަމަލާތައް ދެމުން ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އާންމުން ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބެންޖެހުނު

ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ އެއް ސަރަހައްދަކީ ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޑޮނަޓްސްކްގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ވޮލްނޮވާޚާއެވެ. އެ އަވަށުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު މުޅި އަވަށް ވަނީ ވީރާނާވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ވޮލްނޮވާޚާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ފެށުމާއެކު އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އާންމު ރައްޔިތުން ވަނީ އިމާރާތްތަކުގެ ބިންގަރާސްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ހޯދާފައެވެ. ހަމަލާތަކަށް ހުއްޓުމެއްނައިސް ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އާންމުން ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބެންޖެހުނެވެ.

ހިތްވަރު އެލުވާލައިފި ނަމަ އެއީ ހަމަ މީހާގެ ނިމުން. ދިރިހުންނަން ބޭނުން ނަމަ ހިތްވަރު ގަދަވާން ޖެހޭ
ބިންގަރާހުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވި ޔޫކްރެއިންގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެއް

ބިންގަރާސްތަކުން ނުކުމެވުމާއެކު އާންމުންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ހިތްދަތި މަންޒަރެކެވެ. އާންމުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެތައް އިމާރާތައް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވީރާނާވެފައެވެ.

ދާދިފަހަކަ ޖެހެންދެން ވޮލްނޮވާޚާ އޮތީ ރަޝިއާއަށް ތާއިދުކުރާ މީހުންގެ އަތްދަށުގައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

ބިންގަރާސްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފެނާއި ކާނާ އާއި ނުލައި އެތަންތަނުގައި ތިބެންވެސް މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

ބިންގަރާހުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އުޅުމަށްފަހު ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އެމީހުންގެ އަވަށް ވީރާނާވެފައިވާ މަންޒަރު - ރޮއިޓާސް

އަވަށުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެއްކޮށްހެން ވީރާނާވެފައިވާއިރު، އަވަށުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްވެސް ވަނީ މިހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބިމާ ހަމަވެފައެވެ.

އ.ދ. އިން ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުގެ 500ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 40ށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް