ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 13:39
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ކެތްތެރިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ އުނި ސިފަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ސިފައެއް، ކަންކަމުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ
 
އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން މިއަދު ފެންނަ އަހުލާގީ މިންގަނޑު ދަށްކަން، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ
 
ބައެއް މުސްލިމުންގެ އުޅުމުން އެ މާތް ސިފަތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުފެނޭ
 
އިސްލާމް ދީނުގައި އަހުލާގީ ސިފަތަކަކީ ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ މަންފާހުރި ސިފަތަކެއް

ކެތްތެރިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ އުނި ސިފަތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ސިފައެއްކަމަށާއި، ކަންކަމުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިސްލާމް ދީނަކީ ރިވެތި އަހުލާގުގެ ދީން މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނާގެ ހަޔާތުގައި ރިވެތި އަހުލާގާއި މަތިވެރި ސުލޫކު އުނގަންނައި ދިނުމަށް މާތް ﷲ ބާވައިލެއްވި އެންމެ ފަހުގެ ދީން ކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގައި އަހުލާގީ ސިފަތަކަކީ ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ މަންފާ ހުރި ސިފަތަކަކަށް ވީއިރު ބައެއް މުސްލިމުންގެ އުޅުމުން އެ މާތް ސިފަތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ރިވެތި އަހުލާގުގެ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ކެތްތެރިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ އުނި ސިފަތަކުން އަހަރުމެން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ސިފައެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މުސްލިމުން ކެތްތެރިވުމަށް ގުއުރާންގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ '' ކެތްތެރިންނަށް އެއުރެންގެ ދަރުމަ ދެއްވާހުށިކަން ކަށަވަރީ ހިސާބެއް ނެތިއެވެ''
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދުނިޔަވީ ހަޔާތަކީ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުންނައިރު، އަނެއްބައި ފަހަރު ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު އަތްމަތި ތަނަވަސްކޮށް އުޅޭއިރު އަނެއްބައި ފަހަރު ދަތިހާލުގައި އުޅެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު އަހަރެމެން ލޯބި ކުރާ މުދަލާއި ދަނޑުފަނގުތަކާއި ދަރިން އަހަރެމެން ލޯމަތީގައި ސަލާމަތުން ހުންނައިރު އަނެއްބައި ފަހަރު ދިމާވާ ކުއްލި ހާދިސާއެއްގައި ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މި ހުރިހައި އެއްޗެއް ނެތި ފަނާވެދާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނުހަނު އަމާންކަމުގައި އުޅޭއިރު އަނެއްބައިފަހަރު ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ވެރިވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ކުރިމަތިވާ އިމްތިހާނެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އިމްތިހާނުން ފާސްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަންކަމަށް ކެތްތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން އައި ބަދު ނަސީބެއް ކަމުގައި ހީކޮށް އެ ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ހިތް ނުބައި ކުރުމަކީ ރީތި އަދި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ މުއުމިނުން މި ދުނިޔޭގައި އެކިއެކި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ކުރައްވައި އިމްތިޙާނު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ފަދަ ކޮންމެ ހާލެއްގައި ވެސް އެ މީހުންގެ ރިވެތި އަގުލާގުގެ ސިފަތައް ފާޅުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކެތްތެރިކަމާއެކީ އިއްފަތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ އަތްމަތި ދަތިވާ ވަގުތު ނުވަތަ ބަނޑުހައިހޫނުކަމެއް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ތިމާގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި، ދައްކާ ހުއްޖަތުގެ ވަރުދަގަކަމުން އެހެން މީހުން ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާފައި ހުންނަ ހަލާލުމުދާ ފޭރިގަނެ އަތުލުމަކީ، ނުވަތަ ވަގަށް ނެގުމަކީ ހުއްދަވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަކީ ވެސް ހުއްދަ ނުވާނެ ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެ މާތް ދީންކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން މިއަދު ފެންނަ އަހުލާގީ މިންގަނޑުން ދަށް ނޭދެވޭ ސިފަތަކަކީ، އިސްލާމް ދީނާ މެދު އެހެން މީހުން ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން ދުށުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަންކަން އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި ހިނގިޔަ ދީގެނެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިއަދު އަހަރެމެން އިސްލާމް ދީން ގެނެސްދިން ރީތި އަހުލާގުގެ ސަފީރުންނަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަހުލާގުގެ ދިރިހުރި ނަމޫނާ ތަކަކަށް ވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ