ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 23:36
ވެގްނަރ ގްރޫޕު - ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައި
ވެގްނަރ ގްރޫޕު - ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރި، ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުށަހެޅުމުން ވިދާޅުވީ "ބޭނުމީ ވަޒަނާއި އައްޑަނައެއް، ރައިޑެއް ނޫން"
 
ވެގްނަރ ގްރޫޕާ ޕުޓިންއާ ގުޅުމެއް ނުވާކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނޭ
 
3 ފަހަރެއްގެ މަތިން ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރިކަމަށްވޭ

"މިއީ އަޅުގަނޑު ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ފަހަރު" ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރުން ކައިރި ވިދާޅުވެފައިވަނި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ހިފުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމާއެކުގައެވެ. ބަންކަރެއްގައި އިންނަވައިގެން ޒެލެންސްކީ އީޔޫގެ ލީޑަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރެއްވި އިރު, އޭގެ ފަހުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ ފުރަތަމަ ޓާގެޓް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ޒެލެންސްކީއަށް ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހެޅިއެވެ. އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅީ ހަނގުރާމަ ފެށުނުތަނާހެން، ގައުމުން ބޭރުވާން އެހީވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ ރައިޑެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ވަޒަނާއި އައްޑަނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެކި ވީޑިއޯތަކުން ފެނިވަޑައިގެންފައެވެ. ވީޑިއޯ މެދުވެރިކުރައްވައި ޒެލެންސްކީ އެކިއެކި މެސެޖް ދެއްވަމުން ގެންދެވިއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތަކުން ދިޔައީ ރަޝިޔާއިން އެގައުމަށް އުތުރާއި، އިރާއި ދެކުނުން، ކީވްއާއި ޚާރްކީވް އަދި މަރިއުޕޮލްގެ ބަނދަރަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ - ރޮއިޓާރސް

މާޗް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަން ޔޫކްރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ހަވާލާދެއްވައި ވިދާޅުވީ, ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސަރުކާރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ތަނެއް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ޚަބަރުތައް ފެތުރިފައިވަނީ ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އެކަން ނާކާމިޔާބުވިފަހުންނެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ޔޫރަޕްގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައިވެސް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ހަނގުރާމައާއެކު މުޅި ދުނިޔެއިން ރަޝިޔާގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވުމުގެ ކަންތައްގަނޑުގައި ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ނަންވެސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ގްރޫޕުގެ 400 މީހުން ތިބީ ކީވްގެ ތެރޭގައެވެ. އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕަކީ ކޮންބައެއް؟

ވެގްނަރ ގްރޫޕު - ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައި - ދިޔަރުނަ

ވެގްނަރ މަރސިނަރީސް ނުވަތަ އެ ގްރޫޕަކީ މިލިޓަރީ ކުންފުންޏެވެ. އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރަޝިޔާއިން ކުރާ ހަނގުރާމަތަކާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ސިއްރު މައުލޫމާތާއި އެކިއެކި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މަރސިނަރީސްއަކީ ފައިސާ ދީގެން ހަނގުރާމަތަކުގައި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކުރާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އެމީހުންނާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ވަކި ކަންތަކެއް ހާސިލް ކުރާ ނުވަތަ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަންކަން ހާސިލް ކުރާ ބައެކެވެ.

ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ އިތުރުން އެފަދަ އިތުރު ގްރޫޕުތަކުން, އަދި ފްރީލާންސް އޮފިސަރުންނަކީ ބޭނުންތެރި އަދި އެމީހުންނަކީ އަގުހެޔޮކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އަދި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ ބަޔެކެވެ.  

ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގެން މިނިވަންކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެސްޓްކް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ބަލައިގެންފައިވާއިރު، އެތަނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ މީހުންނަށް ކޮމާންޑްކޮށް އެތަނުގައި ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ބާރު ހިންގަމުން އަންނަކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ވެގްނަރ ގްރޫޕާ ގުޅުން އޮތްކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕު - ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައި - އަޓަލަޔަރ

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެގްނަރއަކީ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ ގްރޫޕުތަކުގެ ނެޓްވޯކެކެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 6000 ކަމަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ބްލޫމްބަރގްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެމީހުން އެފްރިކާގެ އުތުރު ސަބް-ސަހާރަންގައި ހަނގުރާމަކޮށްފައި ވާކަމަށްވެއެވެ. އެމީހުން މީހުންނަށް ޓޯޗަރ ކުރުމާއި، ރޭޕް ކުރުމާއި، ގާނޫނުން ބޭރުން މީހުން މަރާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރެވުނެވެ. އެމީހުން ލީބިޔާ، ސީރިޔާ، މޮޒަމްބީކް، މާލީ އަދި ސޫދާންގައި ތިބޭކަމަށްވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 2021ގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ވަނީ، ވެގްނަރ ގްރޫޕުން މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް، ތަމްރީންކޮށް ޕްރައިވެޓް އަސްކަރީ މީހުންގެ ފޮތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ، ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ފޭރި އާންމުންނަށް ބިރުދައްކަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މި ހިޔަނި ޔުނިޓް އުފައްދާފައިވަނީ ޑްމިޓްރީ އުޓްކިން ކިޔާ މީހެއްކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ. އޭނާ އެ ގްރޫޕުގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ އެޑޮލްފް ހިޓްލަރަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވަ އުފައްދާ މީހާ ރިޗަޑް ވެގްނަރގެ ނަމުންނެވެ.

ޑްމިޓްރީ އުޓްކިން އަކީ ކާކު؟

ޑްމިޓްރީ އުޓްކިން - ފްރާންސް ލައިވް

ޑްމިޓްރީ އުޓްކިން އަކީ ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރެކެވެ. އޭނާ 2013 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރަޝިޔާގެ އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ (ޖީއާރުޔޫ)ގައި މަސައްކަތްކޮށް ލިއުޓަނެންޓް ކާނަލްގެ ރޭންކް ހޯދިއެވެ. އޭނާއަކީ މޯރަން ސެކިއުރިޓީ ގްރޫޕުގެ ވެސް މެންބަރެކެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ކްރެމްލިންގައި އޮތް ހަފްލާއެއްގައި ޕުޓިންގެ އަރިހުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ފޮޓޯއަކުން ފެނިފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާއަށް ޔޫކްރެއިންގައި އޮނަރ އަރުވާފައިވެއެވެ. އުޓްކިން ގައިގައި ނާޒީންގެ ޓެޓޫ ހުންނަ ކަމަށްވެއެވެ. މީގެ އަޖައިބުވާކަމަކީ ޔޫކްރެއިނުން ނާޒީން ނައްތާލުމަކީ ރަޝިޔާއިން ފެށި ހަނގުރާމަ ނުވަތަ ރަޝިޔާއިން ގަބޫލުކުރާނަމަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގެ މަގުސަދެކެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެވެގްނީ (ވ) ޕުޓިންގެ އަރިހުގައި - ފްރާންސް ލައިވް

އުޓްކިން ވަނީ 1994ން 1996ށް އަދި 1999ން 2009ށް ކުރި ޗެޗެން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2014 ވަނަ އަހަރު ކްރީމިއާއަކީ ރަޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި އިރު ޔޫކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާއިން ކުރި ހަނގުރާމައިގައި ވެސް އޭނާ ބައިވެރިވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ކްރީމިއާއަކީ ރަޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގަނެފައިވާ ޑޮނެސްޓްކްއާއި ލުހާންސްއަކީ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު ކަންތައްތަކަށް ވެސް ރަޝިޔާއިން ޝަރުތުކުރެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ހާލުކޮޅު!

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ - ރޮއިޓަރސް

ޔޫކްރެއިން އިން އެމީހުންގެ ރޭވުންތައް ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ވެގްނަރގެ ކުލީ ސިފައިންނަށް ވަނީ އެނގިފައިކަމަށް ޓައިމްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ރަޝިޔާއަށް ބުނެލަން ބޭނުންވީ އޭނާ ފިއްލަވައިގެން ނޫޅުއްވާކަމާއި، ޕުޓިންއަށް ބިރުފުޅުން ނޫޅުއްވާކަމަށެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި ދާދި ފަހުން ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޒެލެންސްކީ ހުންނެވިތަން ހާމަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ކީވްގެ ބަންކޮވާ މަގުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ނުފިއްލަވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހެއް ދެކެ ބިރުފުޅުގެންވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިހެން ވިދާޅުވެ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ހުންނެވި ތަނުގެ ލޮކޭޝަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރެއްވީ ގައުމު ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވައިފިކަމުގެ ވާހަކަތައް އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައުރުވާން ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ރަޝިއާއިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް - ރޮއިޓަރސް

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޒެލެންސްކީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މޭޒުކޮޅު ކައިރީގައި އިންނަވައި ގައުމީ ދިދަ ފެންނަ ވީޑިއޯގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ, ކުރިމަތިލުންތަކާ ހަނގުރާމަކުރައްވާތާ 12 ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިއްބެވީ ބިންމަތީގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހުންނެވީ ވެރިރަށް ކީވްގައި ޓީމާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރޭންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގަބޫލުކުރައްވަނީ ރަޝިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބުވާނީ ޔޫކްރޭނަށްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ތަންތަން (ރަތްކުލައިން) - ސީ.އެން.އެން

ރަޝިޔާއިން ޝަރުތުކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި, ޔޫކްރޭންއަކީ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ހިމެނެއެވެ. ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާއި ގުޅެން ރަޝިޔާއިން ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެމެރިކާއިން ބާރު ފޯރުވާ, އަސްކަރީ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ނޭޓޯއިން އަންނަނީ އިރުމަތީ ޔޫރަޕަށް އެމީހުންގެ ބާރު ފޯރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޒެލެންސްކީ އަންނަނީ ނޭޓޯއާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާ ގުޅުމަށް އެދި ރަޝިޔާއާއި ރަޝިޔާއަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ. މިއީ އެއް ބައްރު އަނެއްބަރު ހުރަސްކޮށް ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެފަދަ ކަމެކެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިރު ހުޅަނގުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ސީދާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ނިންމާފައެވެ. ސަބަބަކީ ޔޫކްރެއިނަކީ ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށް ނުވުމެވެ.

ހަނގުރާމައަށް ދެ ހަފުތާވެފައިވާ އިރު، ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތުރުކީގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިހާތަނަށް ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގެ 3 ބުރެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ދެގައުމުގެ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކީ މި މައްސަލައިގެ ހައްލު ނެރެވޭނެ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ނުދެކުމަށްބުނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް