ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2022 | ބުދަ 02:30
ޔޫކްރެއިން އިން އައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޔޫކްރެއިން އިން އައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަން ތިބި ދަރިވަރުން
ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަން ތިބި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާދޭން ފެށިއިރު އެ ގައުމުގައި 51 ދަރިވަރުން ތިބި

ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިއާ އާއި ދެމެދު ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަން ތިބި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިވާނޯ އިން އައި 13 ދަރުވަރުންނާއި ކުރިން ކާރކީވް އިން އައި 2 ދަރިވަރުންނެވެ. އިވާނޯ އިން އައި ދަރިވަރުން ވަނީ އެއްގަމު މަގުން ދިގުދަތުރެއްކޮށް ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވުމަށްފަހު ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތް އޮޅުން ފިލުއްވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް، އެދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތާމެދު ޔުނިވަރސިޓީއާއި ވާހާކަދައްކަމުން ގެންދިޔުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައިވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ވެސް ވަނީ މިނިސްޓްރީން އެ ދަރިވަރުންނަށް ވެދިން އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މާލީ އެހީތެރިކަން ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށިއިރު އެ ގައުމުގައި 51 ދަރިވަރުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30 ދަރިވަރުން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި ބާކީ ތިބި 21 ދަރިވަރުންވެސް މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ކޮމެންޓް