ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 12:04
600 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރަކަށްފަހު ސްލޮވޭކިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ
600 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރަކަށްފަހު ސްލޮވޭކިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ
ސްލޮވޭކިއާގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވާން ކުޑަކުއްޖަކު އެކަނި ކުރި 600 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރު
 
މިކުއްޖާ ދަތުރުފެށީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓާއި، ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ދަބަސް ހިފައިގެން އަތުގައި ފޯނު ނަންބަރެއް ލިޔެގެން
 
ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ އެކަނިވެރި މައެއް
 
ކުއްޖާގެ މާމައަށް ދަތުރުކޮށް ނުހެދޭތީ މަންމައަށް ވަނީ މާމަ ގާތު މަޑުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި

ޔޫކްރެއިނަށް ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ. ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު، މިހާރުވެސް 1.7 މިލިއަން މީހުން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ދައްކައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އާއިލާތަކެއް ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުމުގެ ދަތުރު ފަށާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަނީ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުމަށް އެކަނިމާ އެކަނި 600 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. ކުއްޖާގޭ މަންމަ އަކީ އެކަނިވެރި މައެކެވެ. އަދި ކުއްޖާގެ މާމައަށް ދަތުރުކޮށް ނުހެދޭތީ މަންމައަށް ވަނީ މާމަ ގާތު މަޑުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިފުޅުގެ ސަލާމަތަށް ބަލައި މަންމަ ވަނީ ދަރިފުޅު އެކަނި ބޯޑަރު ހުރަސްކުރަން ފޮނުވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުއިރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޒަޕޮރީޝިއާ އިން އެގައުމުގެ އުތުރު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޔޫކްރެއިނުން ނުކުތުމަށް 11 އަހަރުގެ މިފިރިހެން ކުއްޖާ ދަތުރުފެށީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓާއި، ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ދަބަސް ހިފައިގެން އަތުގައި ފޯނު ނަންބަރެއް ލިޔެގެންނެވެ. ސްލޮވޭކިޔާއަށް ދިޔުމަށް ހަތަރު، ފަސް ދުވަހުގެ ދިގު ދަތުރެއް އެކަނި ފެށިއިރު، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިޔައީ ޒަޕޮރީޝިއާގައި ހުރި ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވާން ކުޑަކުއްޖަކު އެކަނި ކުރި 600 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރު

މިހާ ދިގު ދަތުރެއް އެކަނި ނިންމާލައި ސްލޮވޭކިއާއަށް ދެވުމުން އެގައުމުގެ ބޯޑަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ވޮލެންޓިއަރުން ވަނީ އެކުއްޖާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެކުއްޖާއަށް ފެން އަދި ކާނެ އެއްޗެހި ދިނުމަށްފަހު އަތުގައި ލިޔެފައިވާ އޭނާގެ އާއިލާ މީހެއްގެ ނަންބަރަށްވެސް އެވޮލަންޓިއަރުންގެ ގުރޫޕުން ވަނީ ގުޅައިދީފައެވެ. .

މިހާރު އެކުއްޖާ ވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސްލޮވޭކިއާގައި ހުރި އޭނާގެ މަންމަގެ އާއިލާ އެކުއެވެ.

މިކުއްޖާގެ ދަތުރު ނިމުމާއެކު، ކުއްޖާގެ މަންމަ ވަނީ ފޭސްބުކްގައި އަސަރުގަދަ ވީޑިއޯ ޕޯސްޓެއްކޮށްފައެވެ. ދަރިފުޅު އެކަނި ފޮނުވާލަން ޖެހުނު މަޖުބޫރީ ހާލަތު ކިޔައިދިނުމަށްފަހު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ވޮލެންޓިއަރުން ކޮށްދީފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ އިތުރު ދަރިންވެސް ތިބިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނީތީ ބޯޑަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ސިފައިންނަށް ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

600 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރަކަށްފަހު ސްލޮވޭކިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިކުއްޖާގެ އާއިލާގެ އިތުރު ކުދިންވެސް މިހާރު ވަނީ ސްލޮވޭކިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކުދިން ދަތުރުކުރީ ކޮންތާކުން ކަމާއި އެކުދިންގެ އުމުރު ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

މިކުއްޖާގެ ހިތްވަރު ގަދަކަމާއި، ހިނިތުންވުމަށް ސްލޮވޭކިއާގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރު ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ވަގުތެއްގައި ގައުމުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް އެކަނި ދަތުރުކުރުމަކީ އެއުމުރުގެ ކުއްޖަކަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެކަން އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
25%
38%
13%
13%
0%
ކޮމެންޓް