ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 12:49
އަންގާރަ ދުވަހު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިވަނީ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އަންގާފައި
އަންގާރަ ދުވަހު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިވަނީ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އަންގާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ކުލަ ބަހައި، މާބޮނޑިއާއި ޕީއެސް ދޭންވީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން ކަނޑައަޅަނީ މާކުރިންނެވެ.
 
ފިރިހެން ކުއްޖަކު ނަރުސްކަން ކިޔަވާނަމަ މިއަދުވެސް އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން މި މުޖުތަމައުގައި މަދެއް ނޫން
 
އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ފިޔާތޮށި ދަބަހާއި ފަންސުރުފޮށި ގަތުން މިއީވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް
 
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވޭ

އަންގާރަ ދުވަހު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިވަނީ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ވަރުގަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައެވެ. މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި މިވަނީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މަރުޙަބާ ކިޔަން ރަތް ދޫލަ އެޅުމުން ފެށިގެންގޮސް، މާބޮނޑީގެ ގުލްދަސްތާތައް ދިނުމާއި، ފިނިފެންމަލާއި ޗޮކްލެޓް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އަންހެނަކަށް ވީތީ ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި، ގޭތެރެ ސާފު ކުރަން ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި، ކޭކު ފަދަ ތަކެތި ދިނުމުން ދުރުހެލިވުމަށްވެސް ހަނދާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްސަ ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ކުލަތައްވެސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފައިވާއިރު، މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ދުވަހު ފިޔާތޮށި ކުލަ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ ކަންކަމަކީ "ޖެންޑަރ އީކުއެލިޓީ ޓުޑޭ ފޯ އަ ސަސްޓެއިނަބަލް ޓުމޯރޯ" ޝިއާރުގެ މަގްސަދާއި ޚިލާފުވާ ކަންކަމެވެ. ނުވަތަ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމު ކުރުމަަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްކީލި ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ އެ އެންގުމާއެކު މީސްމީޑިއާގައި އެންމެންވެސް މިދަނީ ޝުއޫރުތައް ބަންޑުން ކުރަމުންނެވެ.

އެއް ބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ "ޖޯކު" ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީން އެފަދަ އެންގުމެއް އެންގުމުގެ މަޤްސަދެއްވެސް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ ކުލަ ބަހައި، މާބޮނޑިއާއި ޕީއެސް ދޭންވީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި މާ ކުރިން ކަނޑައެޅި ނިމިފައި އޮންނަ ކަމެވެ. އެ އާދަ އެގޮތުގައި އަދިވެސް އޮތްއިރު، އެކަމަށް އަޑުއުފުލުން މާ ބުއްދިވެރިއޭ ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

Advertisement

ކުއްޖާ އުފަންވުމާއި ހަމައިން މި ދެންނެވި ބައިބައި ކުރުން ފެށިގެން ދެއެވެ. އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ހެދުން ގަތުމާއި، ފިރިހެން ކުއްޖެއްނަމަ ނޫ ކުލައިގެ ހެދުން ގަތުމަކީ އާބާދީގެ މަދު ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނައިން ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. އޮޅިގެންވެސް ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ހެދުމެއް ގަނެވިއްޖެނަަމަ އެކަމަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުނުވެ ގައިމުވެސް ނުދާނެއެވެ.

ދެން ކުއްޖާ ދަނީ ސުކޫލަށެވެ. ސުކޫލަށް ދާއިރު ފިރިހެން ކުއްޖެއްނަމަ ފިޔާތޮށި ދަބަހެއް އަޅުވާފައި ފޮނުވާ މަންޒަރު ދުވަހަކުވެސް ދުށިން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ކުލައިގެ ތަފާތުކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ މިންވަރެވެ. އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ފިޔާތޮށި ދަބަހާއި ފަންސުރުފޮށި ގަތުން މިއީވެސް ހަމަގައިމުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ދަރިން ބޮޑުވެގެން އަންނަނީ ނިކަން ރަނގަޅަށް މި ދެންނެވި ކުލައިގެ ތަފާތުކުރުންގަނޑުގެ ތެރެއިން ކުލަޖެހި ނިމިގެންނެވެ.

ހަދިޔާ ދިނުމުގައިވެސް މި އާދަ މާ ކުރިންވެސް އޮންނަނީ އަށަގެންފައެވެ. ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އެކި ސެޓުތައް ހުންނައިރު ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކުޅޭ ތަށިސެޓެއް ނުވަތަ ސަމުސާ ސެޓެއް ދިންތަން ދުވަހަކުވެސް ދުށިން ހެއްޔެވެ؟ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ކާރެއް އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދޭތަން ދުށިން ހެއްޔެވެ؟ ޕީއެސްފައިވް ލިބޭނީ އަބަދުވެސް ބޭބެއަކަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

ދެން ފެށިގެން އަންނަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. ފިރިހެން ކުއްޖަކު ނަރުސްކަން ކިޔަވާނަމަ މިއަދުވެސް އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން މި މުޖުތަމައުގައި މަދެއް ނޫނެވެ. ކެއްކުމުގެ ކޯސްތަކަކީވެސް އަންހެން ކުދިންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމޭ ބުނަނީ މަދު ބައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުރި އާދަތަކެވެ. ޤަބޫލުކުރުންތަކެވެ. އެންމެން ނޫން ނަމަވެސް މުޖުތަމައުގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އަދިވެސް އޮންނަ ޤަބޫލުކުރުންތަކެކެވެ.

ވީއިރު، މިއަދު ރުޅި އަންނަންވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ދެކެއެއް ނޫނެވެ. ހަގީގަތަކީ ކުލަ ބަހައި، މާބޮނޑިއާއި ޕީއެސް ދޭންވީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މާ ކުރިންވެސް ކަނޑައަޅާ ކަމެވެ. އެ އާދަތައް ބަދަލުކޮށްލަނިކޮށް އަންހެނުންގެ ދުވަހު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ހިސާބަށް ކަންކަމެއް ނުދާނެހެން ހީވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
0%
67%
0%
ކޮމެންޓް