ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 07:10
ފޮޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން މުހައްމަދު
ފޮޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގައި ތިބި ދިވެހިން
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެންނަން ފަސޭހަވީ ޚާރިޖީ ގުޅުން ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން: މިއުވާން
 
ނާދެވި ތިބި ދަރުވަރުން ގެނައުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެންނަން ފަސޭހަވީ ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮތް ޚާރިޖީ ގުޅުން ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެހެން ޤައުމުތަކާއެކު އޮތް ޚާރިޖީ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކާއެކު އޮތް ގުޅުންވެސަ އިތުރަށް ބަދަހިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ހަންގޭރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޔޫރަޕް ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކަށް އެތެރެވެ، ވިސާގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިއުވާން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އެކަންތައްތައް ވެސް ފަހިކޮށްދިން ކަމަށެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން މިކަމުން ވެސް އެނގިގެން ހިނގައްޖެކަމަށް ވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ހުމެއިދް ވިދާޅުވީ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތުން ދަރިވަރުންގެ ހާލު ސަރުކާރުން ބަލަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ކުދިންނަށް ޓިކެޓް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށާއި ތާށިވި ދަރުވަރުން ގެނައުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އެއަރސްޕޭސް ބަންދުވުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެ ދަރިވަރުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕޮލޭންޑާއި ރޯމޭނިއާ އާއި ސްލޮވާކިއާ އަދި ހަންގޭރީއާ ވެސް އެ ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހުރަސް ކުރެވޭނެތޯ މަޝްވަރާ ކުރި ކަމަށާއި އެންމެ އަވަހަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނީ ހަންގޭރީ އިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނެވުނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ހުމެއިދް ވިދާޅުވިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބެލަރޫސް އިން 7 ދަރިވަރުން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ހުމެއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ބެލަރޫސްގެ ތިން ސިޓީއެއްގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ކުދިންގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ, ކްލާސްތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހާޒިރުވެގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ ތަންތަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ކިޔެވުމަށް ނުވަތަ ކުދިންނަށް ކުރާނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އެތަންތަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ, ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން އެންމެ ގިނަ އެއް ޔުނިވަރސިޓީ ކަމަށްވާ ކަރސްކްއާއެކު ވެސް, ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަޝްވަރާތައް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި, ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް އެމީހުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަޝިޔާގައި މިހާރު ތިބި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައިކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް