ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 12:53
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް، ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅުން ހުރި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް، ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅުން ހުރި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ: "އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް އަބަދުވެސް އަންނާނީ އަނިޔާވެރި ނިމުމެއް"
 
ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ސިއްރު ހެކިވެރިން ނޭނގޭ ގޮތަށް އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ހެކިބަސް ނަގާނެ
 
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާފައި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމް

6 މޭ 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކާއި، ހއ.ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްސަލަ މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޝަރީއަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާފައެވެ. އެއީ 21 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައެވެ.

ދެފަރާތުގެ ހުށައެޅުންތައް:

ލިޔުމުން ދެފަރާތުންވެސް ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ހުށައެޅުންތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްރު ހެކިވެރިން ނޭނގޭ ގޮތަށް އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ހެކިބަސް ނެގުމާއި، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ވަކިން ހެކިބަސް ނެގުން ހިމެނެއެވެ. އެ ހުށައެޅުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ގޯނާކޮށް އުޅޭ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަޑު ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް، ހެކިވެރިން ދައްކާ ވާހަކަ ސާފުވާން ޖެހޭނެކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ މި ހުށައެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ޝަރީއަތަށް ފާހަގަވި ކަންކަން ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ކުށުގެ ތަހުގީގު ފެށިފައިވަނީ މެއި 6 ގެ ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެންކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މުޅި މައްސަލަަ ފެށިގެން އައީ މީހެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުމާއި ހަމައިން ކަމަށްވުމާއެކު، ދައުލަތުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތައް ވުޖޫދުގައި އޮތުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތްކަން ގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ސިއްރު ހެކިވެރިން ނޭނގޭ ގޮތަށް އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ވަކިން ހެކިބަސް ނެންގެވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، މިފަދަ އަމަލުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް އަބަދުވެސް އަންނަނީ އަނިޔާވެރި ނިމުމެއް
ގާޒީ އަލީ އާދަމް

އެއަށްފަހު ވަނީ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތަކަށް ޝަރީއަތުން ނިންމެވި ގޮތް ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ޙައްޤެއް އުނިވާގޮތަށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްފައިވާކަމަށް އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

އެ ނުކުތާގައި ވަކީލު ވަނީ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭއިރު، ފުރަތަމަ ތުހުމަތު ކުރީ މެއި 6 ގެ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާއި ގުޅުވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭރު އައިސިސްއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވެސް ކޮށްފައިނުވާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ވަކީލު ވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމެއް ނެތި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްފައިވާ ކަމެވެ. އެގޮތުން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަހުގީގު ހިންގާފައިނުވާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދާފައިވާކަންވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެ ހުށައެޅުންތަކަށް ދައުލަތުން އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ރައްދުވެސް ދެއްވާފައެވެ.

އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ 4 ހުށައެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށައެޅިފައިވާ ލިއެކިއުންތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު އެ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ތަސްލީމުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތަކުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެއަށްވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ދައުވާގައި އުނިކަން ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ އެހެން މައްސަލައެއްގައިކަން އޮޅުމެއް ނެތި އެނގޭކަން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއި ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެ ހުށައެޅުންތަކަށް ދައުލަތުންވެސް ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ.

ތަސްލީމްގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންވެސް ބަލައިނުގަތުމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ގާޒީ ވަނީ މި މައްސަލައަކީ މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ވުމާއެކު ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 18:18
moyagovaa
boahalaaku