ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 13:33
ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ: ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ބެލުމަށް އައިސީސީގެ ވަފުދެއް ޔޫކްރެއިނަށް
 
ގަސްތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދޭނަމަ އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ހިލާފު އަމަލެއް
 
ޔޫކްރެއިންގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ޖެނޮސައިޑްގެ އަމަލުތައް ހިންގާތޯ ބަލާނެ
 
ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިން އާއި ދެމެދު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ)ގެ ވަފުދެއް ޔޫކްރެއިނަށް ގޮސްފިއެވެ.

އައިސީސީގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެންމެ އިސް އެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ކަރީމް ޚާން ރޮއިޓަރސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އައިސީސީގެ ޓީމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫކްރެއިން އަށް ފުރާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިޓީމުން ޔޫކްރެއިންގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ޖެނޮސައިޑްގެ އަމަލުތައް ހިންގާތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއިންޓަވިއުގައި ކަރީމް ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން ވިޔަސް އަދި ރަޝިއާ އިން ވިޔަސް ގަސްތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދޭނަމަ އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއްކަށް ހަރުކަށިކޮށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން މަރުވެފައިވާއިރު، މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ގަސްތުގައި ހަމަލާނުދޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިން އަކީވެސް އައިސީސީގެ މެމްބަރު ގައުމެއް ނޫނެވެ. ރަޝިއާއިން އައިސީސީގެ ޓްރައިބިއުނަލް ބަލައެއް ނުގަނެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެގައުމުގައި ހިންގޭ އެފަދަ އަމަލުތައް ބަލައި ހުކުމް ކުރުމުގެ ބާރު އައިސީސީއަށް ދީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އައިސީސީ ގައި 123 މެމްބަރު ގައުމު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް