ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 23:15
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް 4 ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި
 
މިއީ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް
 
ހަނިމާދޫގައި 2.46 ކިލޯމީޓަރުގެ އައު ރަންވޭއަކާއި، އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެވަރުގެ ޓަރމިނަލެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު 4 ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން ބީލަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެއީ ކޮން ކުންފުނިތަކެއްކަމެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަނިމާދޫގައި 2.46 ކިލޯމީޓަރުގެ އައު ރަންވޭއަކާއި އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ޖާގައިގެ ޓަރމިނަލެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިމަޝްރޫއު ނިމުމުން އެއަރބަސް A320އާއި ބޯއިންގ 737 މަރުކާގެ ބޯޓުފަހަރަށް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

Advertisement

އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި، ދެކުނު އޭޝިއާއާއި، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާއާއި އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ސީދާ ފްލައިޓްތައް ހަނިމާދޫއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުމުން, ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް