ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 12:21
ބްރަޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ
ބްރަޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ
ބޮލްސޮނާރޯ ޔޫކްރެއިން އަށް - ތިހެންތިވީ ގައުމުގެ ހުންގާނު ހެއްވާ މަޖާ ރޯލު ކުޅޭ އެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކުރުމުން
 
ރަޝިޔާ އާއިއެކު ގުޅުން ބާއްވަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައިގައި ވަކިކޮޅަކަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، ރަޝިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ބްރަޒިލްގެ ރައީސް ޖެއިރް ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ހިފުމަށް ރަޝިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައަށް 5 ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު، އެކި ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންނެވެ. ބްރަޒިލްގެ ރައީސް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލަށް އިތުބާރު ކުރީ ހެއްވާ މަޖާ ރޯލު ކުޅޭ އެކްޓަރަކަށް ކަމަށާއި، އެއީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ހެދި ގޯހެއް ކަމަށް ސިފަވާގޮތަށް ބޮލްސޮނާރޯގެ ވާހަކަފުޅު ބައްޓަން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މި މައްސަލައިގައި ވަކިކޮޅަކަށް ވެސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮލްސޮނާރޯ މިހެން ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލްޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީއަކީ ކުރީގެ އެކްޓަރެއް އަދި ހެއްވާ މަޖާ ރޯލު ކުޅުއްވި ބޭފުޅަކަށް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޒެލެންސްކީ އަކީ އެކްޓިންގެ ދާއިރާގަައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅެކެވެ. އެއިރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުޅުއްވީ ވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްކަމުގެ ރޯލެވެ.

ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ގަސްކާނާ އަކީ ބްރަޒިލްގެ ދަނޑުވެރިންނަށް މުހިއްމު އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަޅާ ފިޔަވަޅާއެކު އެކަމުގެ ގެއްލުން އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސުލްހައަށް ލޯބި ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތި ކުރުވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގަމުންދަނީ ލޭ އޮހޮރުވުމެއްކަމަށް ނުދަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގަނެފައިވާ ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެޓްސްކް އަކީ މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ބަލައިގެން މައްސަލަވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިފާއު ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން މި މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ޕުޓިން ވަނީ ބޮލްސޮނާރޯއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އޮތް މިބައްދަލުވުން އޮތީ މޮސްކޯގައެވެ.

ބޮލްސޮނާރޯ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔޫއެންގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ. ބްރަޒިލްއިން ވޯޓު ދިނީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަޝިޔާއިން ވޯޓުދިނީ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަށެވެ. އިންޑިއާ، ޗައިނާ އަދި ޔުއޭއީ އިން މިވޯޓުގައި ބައިވެެރި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
6%
11%
17%
ކޮމެންޓް