ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 19:30
ޔޫކްރެއިން އަށް ރަޝިއާއިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޔޫކްރޭނާއި ހަންގޭރީ ގުޅޭ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އާންމުން ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވަނީ
ޔޫކްރެއިން އަށް ރަޝިއާއިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޔޫކްރޭނާއި ހަންގޭރީ ގުޅޭ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އާންމުން ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ދިވެހިން
ހަންގޭރީ ބޯޑަރާއި ދިމާލަށް 15 ދިވެއްސަކު ދަތުރުކުރަން ފަށައިފި
 
ޑިންޕްރޯގައި އެއް ދަރިވަރަކު އެބަހުރި
 
ޚާރްކީވް ގައި މިވަގުތު 8 ދިވެހިން އެބަތިބި

ޔޫކްރޭންގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ހަންގޭރީގެ ބޯޑަރާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ދިވެހިންގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހަންގޭރީގެ ބޯޑަރާއި ދިމާލަށް މިވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ 15 ދިވެހިން ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 14 ދަރިވަރުންނާއި، ދަރިވަރެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ކަމަށެވެ. މި ދަރިވަރުންނަކީ އައިވާނޯގައި ތިބި ދަރިވަރުންނެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޚާރްކީވް ގައި މިވަގުތު 8 ދިވެހިން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 ދަރިވަރުންނާއި 3 މީހުންގެ އާއިލާއެއް ކަމަށެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެންމެންނަކީ ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުން ކަމަށެވެ. 3 މީހުންގެ އާއިލާއިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ދަރިވަރުން ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް، އުދުހުންތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީ ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑިންޕްރޯގައި އެއް ދަރިވަރަކު އެބަހުރި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެންމެންވެސް ޔޫކްރޭންގެ ހުޅަނގުން ހަންގޭރީގެ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޚާރްކީވް އަދި ޑިންޕްްރޯ އަކީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުކަމަށްވުން އެމީހުން އެތަނުން ގެންދިއުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހަންގޭރީގެ ބޯޑަރާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވުމާއެކު އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
11%
33%
0%
11%
33%
11%
ކޮމެންޓް