ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 14:35
30 އަހަރުގެ އެމީހާ ދިރިއުޅެމުން އައި ތަނުން ހެކި ލިބިފައިވޭ
30 އަހަރުގެ އެމީހާ ދިރިއުޅެމުން އައި ތަނުން ހެކި ލިބިފައިވޭ
ޕޮލިސް
އައިސްއާއި ގުޅުން ހުރި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން
މާލެއިން ހައްޔަރުކުރި އައިއެސްއާއި ގުޅުންހުރި މީހާ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެކި ބަހުރުވައިން ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ – ފުލުހުން
 
ހައްޔަރު ކުރީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
ޓެލެގްރާމް އަދި އެނޫންވެސް އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައިވާ މެސެޖިންގ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި "ސްކާރމިޝް"، "ސްކާރމިޝްކިޑް" އަދިވެސް އެހެނިހެން ނަންނަން ބޭނުންކޮށްފައިވޭ
 
މި މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު

މާލެއިން ހައްޔަރުކުރި އައިއެސް އާއި ގުޅުންހުރި މީހާ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެކި ބަސްބަހުން ލިޔުންތައް ހަދާ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ މީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ, އެމްރިކާގެ ފެޑަރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ 2 ގައުމެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިވެހި ފުލުހުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގުޅުން އޮންނަ ކަމާއި، މީޑިއާ ކެމްޕޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން, ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގަން ގޮވާލުމާއި، އެތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ފުލުހުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހާމަކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެކި ނަންނަމުގައި އެކައުންޓްތައް ހަދައިގެން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ޖަމާއަތުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމުގައި ދިވެއްސަކު އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ޓެލެގްރާމް އަދި އެނޫންވެސް އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައިވާ މެސެޖިންގ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި "ސްކާރމިޝް"، "ސްކާރމިޝްކިޑް" އަދިވެސް އެހެނިހެން އެކި ނަންނަމުގައި އެކައުންޓްތައް ހަދައި، ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕްތަކުގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކޮށް، އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ލިޔެކިޔުން މީނާ ދައުރު ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިގޮތަށް މީނާ ދައުރު ކުރާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކާއި، ލިޔުންތައް ހުންނަނީ އެކި ޤައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެ ޤައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަސްބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިކަން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް ބެލިބެލުމުން، މި ގުރޫޕްތައް މެދުވެރިކޮށް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ގޮވާލައި، އެކަމަށް ހިތްވަރުދީ، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދެމުން ގޮސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މީނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރައި، ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކޮންޓެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި، އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދެމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޔޫރަޕުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި، އެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އެ ގައުމުގެ އެކި ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ގޮވާލައި، އެކަމަށް ހިތްވަރުދެމުން ދިޔަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގައި ހިމެނޭ ދެ ގައުމެއްގެ ދެ އިދާރާއަކާއި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން ގުޅިގެން، ޖެނުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށް ޑިޖިޓަލް ހެކިތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް