ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 12:28
ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި ހަނގުރާމައާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި ހަނގުރާމައާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއަށް ޖެހޭނީ މަޖުބޫރުވެގެން ވާހަކަދައްކަން، ޒެލެންސްކީގެ ޝުކުރު ރަޝިއާގައި މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުންނަށް
 
4000 ވަރަކަށް މީހުން ވަނީ މުޒާހަރާ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި

ރަޝިއާއަށް ޖެހޭނީ މަޖުބޫރުވެގެން ވާހަކަދައްކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ރަޝިއާގައި މުޒާހަރާކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޔޫކްރޭންގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖްގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ކައިރި ނުވަތަ ދުރު މުސްތަގުބަލެއްގައި ނަމަވެސް، ރަޝިއާއިން ޖެހޭނީ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނާއި، ޔޫކްރޭން ހިފުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ވާހަކައިގެ މޭޒުދޮށަށް އަންނަން ކަމަށެވެ. ނޫންނަމަ މިކަމުގައި އޮތީ ރަޝިއާއަށް އޮތް ދެރައެއް ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރޭންގެ ވެރިރަށް ކީވް އަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެރި ނަމަވެސް، މިއީ ޔޫކްރޭންގެ ބިމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރޭން ފޮހެ ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ކަލިބަރ މިސައިލްތައް ޔޫކްރޭންގެ މިނިވަންކަމާއި ދޮކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެން ހިފަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ވެސް ޒެލްންސްކީ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަނގުރާމައާއި ދެކޮޅަށް ރަޝިއާގެ މަގުތަކުުގައި ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގައި ހުއްދަ ނުނަގައި މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަނި ހުރެގެން އަޑު އުފުލުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުގައި އޮވެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއާއި ހަމައަށް ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން 1500 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ސިޓީތަކުން މަދުވެގެން 2500 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
21%
8%
38%
21%
4%
8%
ކޮމެންޓް