ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:53
ފީނާގެ ރައީސް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ފީނާގެ ރައީސް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ފީނާ އޯޕަން ވޯޓާ ވޯލްޑް ސީރީސް
ފީނާ އޯޕަން ވޯޓާ ވޯލްޑް ސީރީސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ
 
ފެތުން ކުރިއެރުވުމަށް ފީނާގެ ފަރާތުން ވެދެވެން އޮތް އެހީއެއް ވާނެ

ފީނާ އޯޕަން ވޯޓާ ވޯލްޑް ސީރީސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެތުމުގެ މައި އިދާރާ (ފީނާ) އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފީނާ އޯޕަން ވޯޓާ ވޯލްޑް ސީރީސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެތުމުގެ މައި އިދާރާއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި މިވަނީ، އެ އިދާރާގެ ރައީސް ހުސައިން އަލް މުސައްލަމް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ފީނާގެ ރައީސް ހުސައިން އަލް މުސައްލަމް ވަނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އާއި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ) އަދި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު (ޗަމްޕީ)އާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒީރު މަޚްލޫފާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ފީނާގެ ރައީސް ހުސައިން އަލް މުސައްލަމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ސްވިމިން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ފީނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފެތުން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު މުބާރާތް ބޭއްވޭ ފެންވަރުގެ ޕޫލެއް ނެތުމާ އެކު ވިސްނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް ބަލައި ގެނެވިދާނެ މުބާރާތަކާ މެދު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ފެތުން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ޖަމިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެ އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަޅާ ސްވިމިން ޕޫލްގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިންވެސް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ފީނާގެ އެހީތެރިކަން މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ފެތުން ކުރިއެެރުވުމަށް ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ފީނާގެ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ފެތުންތެރިޔާ އަލީ އިމްއާން މިހާރު ހުރީ ރަޝިޔާގެ ކަޒާންގަ އެވެ. ފީނާގެ މައި ތަމްރީން ސެންޓަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ތަމްރިންތަކާ އެކު އިމްއާން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުން ފީނާގެ ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

މާލޭގައި އަޅާ ސްވިމިން ޕޫލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ "ސްވިމިންގ ފޯ އޯލް" ޕްރޮގްރާމަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފީނާ އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަތޫފް އާތިފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް