ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 17:42
ޔޫކްރޭން - 30 ދުވަހުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
ޔޫކްރޭން - 30 ދުވަހުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
ޔޫއެންއޯޕީއެސް
ޔޫކްރޭންގެ ހާލަތު
ޔޫކްރޭންގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަނީ
 
ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިއާއިން ވަނީ ފަށާފައި
 
ޔޫކްރޭންގައި އިއުލާންކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފާސްކުރާނެ

ރަޝިއާއާ ޔޫކްރޭނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާ ގުޅިގެން ޔޫކްރޭނުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މުޅި ޔޫކްރޭންގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމައި، ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގައުމު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޑިފެންސް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޔޫކްރޭންގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް، އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ, ޔޫކްރޭންގައި އިއުލާންކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފާސްކުރާނެއެވެ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އިތުރު 30 ދުވަހަށް ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޑިފެންސް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ އޮލެކްސީ ޑެނިލޯވް ވިދާޅުވީ, ޔޫކްރޭންގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރެވިގެންދާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ދާދި ފަހުން ޔޫކްރޭނުން ވަކިވި ޑޮނެޓްސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއި ލުހަންސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް ނުހިމެނޭނެކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޔޫކްރޭންގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ގައުމު ހުއްޓުވާލަން ކަމަށާއި، އެއީ އެމީހުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން ނިންމައި, އެކަން އިއުލާން ކުރާނެކަމަށެވެ.

ކީވްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑެނިލޯވް ވިދާޅުވީ, ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއެކު, ގާނޫނުގެ ނެގެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް, ނާޒުކު ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރުކުރާ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކޮށް ގައުމުގެ އިގުތިސާދު ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫކްރޭންގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެގައުމުގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިއާއިން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޔޫކްރޭންގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން ނިންމިއިރު، ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގަނެފައިވާ ޑޮނެޓްސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއި ލުހަންސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއެކު ރަޝިޔާއިން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން މި ގާއިމުކުރި ގުޅުމާއެކު, ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ބޯޑަރުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ރަޝިޔާއަށް ބާރުފޯރުވޭނެއެވެ. އަދި ހަމަލާއެއްދޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށްވެސް ރަޝިޔާއަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހު, އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ, ރަޝިޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދަށް އަރަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ މި ދެސަރަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދެ ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައިމިވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ހުޅަނގުން ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުންދަނިކޮށެވެ.

ހުޅަނގުން ވަނީ ރަޝިޔާއިން އެ ދެސަރަހައްދު ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފިނަމަ, އެކަން ވެގެންދާނީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަދި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މަރާލުންކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދަކީ މިނިވަން ދެ ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ޕުޓިން ނިންމެވީ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށްފަހުއެވެ.

ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަމުން ޕުޓިން ޔޫކްރެއިން ސިފަކުރެއްވީ ރަޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕުޓިން ވިދާޅުވީ އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންއަކީ ރަޝިޔާގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ރަޝިޔާގެ ބިމެއްކަމަށެވެ. އަދި ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕުޓިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ, ޔޫކްރެއިންއަކީ ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލަ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ލިބިފައިވާ ގައުމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންއަށްފަހު ޔޫކްރެއިނުން, ރަޝިޔާގެ ފުށުން ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުންވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރަޝިޔާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޭން ބޭނުންނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ ރަޝިޔާއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ޔުކްރެއިންގެ ކްރައިމިއާ ހިފުމާއެކު ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. ޑޮންބަސްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ އެ ސަރަހައްދުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި މިހާތަނަށް 140،000 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް