ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 07:03
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ސަން އޮންލައިން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
 
ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 109،976 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
 
އެވްރެޖްކޮށް 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރޭ
 
މިހާރު އާންމު ގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5،237 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރޭ
 
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން

މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 109،976 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިއާއެކު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 241،749ށް އަރާފައެވެ. ފާއިތުވި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 131،764 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 92،103 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 131،764 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިދިޔައަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 164،395 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިހާރު އާންމު ގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5،237 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. އަދި އެވްރެޖްކޮށް 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ރަޝިޔާއިންނެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 15.7 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ރަޝިޔާ ފަތުރުވެރިންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަމަށްވާއިރު، އެގައުމުން 11.4 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 8.6 އިންސައްތައަކީ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ އަހަރުކަމަށް ވާއިރު، ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރީންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް