ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 14:39
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން
ޔޫކްރެއިން އިން އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދެނީ
 
ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ރައީސް ވަނީ އަންގަވާފައި
 
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އަދި ނުހިންގާނެ

މަސްރަހު ހޫނުވެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދެއް އެއީ ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ނިންމަވާފައިވާއިރު މަސްރަހު ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޫނުވެ ސުލްހައިގެ މަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދުވާ ހިސާބުގައެވެ.

އެއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައެވެ.

އެއާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އަދި ނުހިންގާނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޔޫކްރެއިން އަށް މިހާރުވެސް ފްލައިޓްތައް ދަތުރުކުރާކަމަށާއި ބޯޑަރުތައް އަދިވެސް ހުރީ ހުޅުވާފައިކަމުން ކޮމާޝަލް ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ޚާރްކީވްގައި ތިބި ބައެއް ދަރިވަރުން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. އެސިޓީގައި ދިވެހި 34 ދަރިވަރުން ތިބިއިރު އެއީ ބޯޑަރު ސަރަަހައްދާއި އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ސިޓީވެސްމެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 50ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. ދިވެހިން ދިރިއުޅެނީ މައިގަނޑު ދެ ސަރަަހައްދެއްގައި ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ މަސްރަހު ގާތުން ބަލަމުންކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހު ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ޤައުމަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. 

ރަޝިޔާގެ ރައީސްގެ ނިންމެވުމާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވާއިރު އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޕުޓިންގެ މިނިންވެމަކީ ސުލްހައިގެ މަގު މަރާލުންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ދެ ސަރަަހައްދެއް ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އެސަރަހައްދުގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް އެސަރަހައްދަށް ދިޔުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް