ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 13:03
ރަޝިޔާއިން ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް
ރަޝިޔާއިން ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން މަސްރަހު
ޕުޓިންގެ އަމުރަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަށް
 
އެސަރަހައްދަށް ރަޝިޔާގެ ސިފައިން އެރުމަށް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެ
 
ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޑޮނެޓްސްކް ސަރަހައްދުން ފަސް ޓޭންކު ފެނިފައިވާކަމަށާއި އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ހިސާބަކުން ދެ ޓޭންކު ފެނިފައިވާކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޝިޔާ އިން ބަލައިގަތުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ނިންމަވާ އެސަރަހައްދަށް ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ދިޔުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާއިރު ބަރު ހަތިޔާރާއެކު އެސަރަހައްދުގައި ރަޝިޔާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެސަރަހައްދުގައި ޓޭންކާއި އެނޫންވެސް އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއެކު ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެސަރަހައްދަށް ރަޝިޔާގެ ސިފައިން އެރުމަށް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ޕުޓިން ނިންމަވާފައިވާ ދެ ސަރަހައްދަކީ ޑޮނެޓްސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއި ލުހަންސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ރޮއިޓަރސްގެ ރިޕޯޓަރާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޑޮނެޓްސްކް ސަރަހައްދުން ފަސް ޓޭންކު ފެނިފައިވާކަމަށާއި އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ހިސާބަކުން ދެ ޓޭންކު ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންތަނެއްގެ އަސްކަރީ ވެހިކަލެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އެވެހިކަލްތަކުގައި ޖަހާފައިނެތްކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދެ ސަރަހައްދެެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ޕުޓިން ނިންމެވުމާއެކު މަސްރަހު ވަނީ އިތުރަށް ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އަދި ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އަންނަނީ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. މިއާއެކު އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ގެންދަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާމެދު މަޝްވަރާތައްކޮށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލާ އެސަރަހައްދަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އިމްޕޯޓް ނުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި މިފިޔަވަޅުތަކަކީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދީ ޔޫކްރެއިން އަށް އަރައިފިނަމަ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ތަފާތު ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތް، ފްރާންސް އަދި ޖަރމަނީން ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އެމެރިކާއިން އަޅާނެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަންގާރަ ދުވަހު ވައިޓް ހައުސްއިން ހާމަކުރާނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ މިނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ އެމެރިކާ އޮތީ ޔޫކްރެއިންއާއެކުކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މިއީ ރަޝިޔާއިން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ މަގު ބަންދުކުރުންކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އދ ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އެބައްދަލުވުމުގައި އެމެރިކާއިން އދ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބަސެޑަރ ލިންޑާ ތޯމަސް ގްރީންފީލްޑް ވިދާޅުވީ މިއީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އިތުރަށް ހިފުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔަންޖެހޭކަމަށާއި ރަޝިޔާއިން ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސާ ސުލްގައިގެ މަގު ހިޔާރުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން އދށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބަސެޑަރ ވެސިލީ ވަނީ ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކަށް ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ދެ ފަހަރަށް ވިސްނުމަށް ވިދާޅުވެ މަސްރަހު އިތުރަށް ގޯސްނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވިސްނައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ޖަޕާނުން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް ރަޝިޔާއިން އެއްކޮށް އަރައިފިނަމަ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޖަޕާނުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އާއި ބައިވެރިވާނެކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހު ހޫނުވަމުންދާ ވަރަކަށް އެކަމުގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދުންވެސް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ރަޝިޔާއިން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަނީ ހަތް ގުނަ މަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް