ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 10:23
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދު ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދު ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން މަސްރަހު
ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ޔޫކްރެއިންއަށް އެރުމަށް ޕުޓިން އަންގަވައިފި
ޔޫކްރެއިން އަކީ ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލަ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ލިބިފައިވާ ގައުމެއް ނޫންކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
މި ނިންމެވުމާއެކު ރަޝިޔާ ސިފައިންނަށް އެސަރަހައްދަށް ހަތިޔާރާއެކު ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ
މި ދެސަރަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދެ ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައިމިވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ހުޅަނގުން ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުންދަނިކޮށް

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޝިޔާ އިން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރަޝިޔާގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދަށް އަރަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވައިފި އެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ މި ދެސަރަހައްދަކީ ވަކި މިނިވަން ދެ ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައިމިވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ހުޅަނގުން ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުންދަނިކޮށެވެ. ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ޕުޓިން ނިންމަވާފައިވާ ދެ ސަރަހައްދަކީ ޑޮނެޓްސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއި ލުހަންސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކެވެ.

ހުޅަނގުން ވަނީ ރަޝިޔާއިން އެ ދެސަރަހައްދު ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފިނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަދި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މަރާލުންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދަކީ މިނިވަން ދެ ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ޕުޓިން މިނިންމެވީ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށްފަހުއެވެ. މިނިންމެވުމާއެކު ރަޝިޔާ ސިފައިންނަށް އެސަރަހައްދަށް ހަތިޔާރާއެކު ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އަހަންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ނިންމުމަކީ މީގެކުރިންވެސް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް. ޑޮނެޓްސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއި ލުހަންސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކަކީ މިނިވަން ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފިން
ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން/ ރަޝިޔާގެ ރައީސް

ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަމުން ޕުޓިން ޔޫކްރެއިން ސިފަކުރެއްވީ ރަޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕުޓިން ވިދާޅުވީ އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިން އަކީ ރަޝިޔާގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ރަޝިޔާގެ ބިމެއްކަމަށެވެ. އަދި ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕުޓިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަކީ ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލަ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ލިބިފައިވާ ގައުމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން އަށްފަހު ޔޫކްރެއިން އިން ރަޝިޔާ ފުށުން ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުންވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރަޝިޔާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޭން ބޭނުންނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުން ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ ލީޑަރުންނާއި ފޯނުން ހިއްސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ މިނިވަން ދެ ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ތަން ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ދުރަށް ދައްކާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ ރަޝިޔާ އިން 2014 ވަނަ އަހަރު ޔުކްރެއިންގެ ކްރައިމިއާ ހިފުމާއެކު ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. ޑޮންބަސްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ އެ ސަރަހައްދުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި މިހާތަނަށް 140،000 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު ރަޝިޔާ އިން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިން އިން ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެމުންނެވެ.

އެ ދެ ސަރަހައްދަކީ މިނިވަން ތަނެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ރަޝިޔާ އިން މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެތަނަށް ސިފައިން ފޮނުވާ، ރަޝިޔާ އަށް ތާއީދުކުރާ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެހީވާށެވެ. މިމައްސަލައިގައި ޔޫކްރެއިން އަށް އޮތީ ދެ ގޮތެކެވެ. އެއީ ޔޫކްރެއިންގެ ބައެއް ގެއްލިއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދީ އެގައުމަށް އެރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން އަންނަނީ ރަޝިޔާގެ މިވާހަކަތަކާމެދު ޝައްކުތައް އުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
6%
29%
12%
41%
12%
0%
ކޮމެންޓް