ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 19:04
އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން
އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް
މަގޭ ރިޕޯޓް
އިދިކޮޅުގެ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަކީ ގައުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް
 
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ ރައީސް ޔާމީން ހިންގަވާ ވަރަށްވެސް ބިރުވެރި ކެމްޕެއިނެއް
 
ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކަށް ބެއްލެވުމެއްނެތި ކަންކަން ކުރައްވާ، ޚުދުމުޚުތާރު ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް
 
އިންޑިއާ އައުޓު ހަރަކާތް މާލޭގެ މަގުތަކުގައާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިންގާތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހިންގާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ، ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ހިންގާ ނުރާއްކާތެރި ކެމްޕެއިނެކެވެ. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިވެހި ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައި އޮތް ނަަމަވެސް އޭގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ، ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ނުރައްކަލަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި ގައުމުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނަމަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ލާޒިމްކަމެކެވެ.

އިދިކޮޅުން ހިންގާ އިންޑިއާ އައުޓު ހަރަކާތް މާލޭގެ މަގުތަކުގައާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިންގާތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީއެވެ. މާލެއާއި ރަށްރަށުގައި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންދެއެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށިގެން އައީ އެހެން ނަމެއްގައި ނަަމަވެސް, މިހާރު ސީދާ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އަމާޒުކޮށް މިހަރަކާތް ހިންގަން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. ބިރުވެރި ދަރަޖައަކަށް މިހަރަކާތް ކުރިއަންގެންދަން ފަށާފައިވާއިރު، މިއީ އިދިކޮޅުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ދިފާއީ ވަޒީރުވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގިނައިން ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ގައުމު ކަމަށް ވާއިރު އަދި ގިނަ ކާބޯތަކެތި އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު, އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި ހިންގަވާ މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ކަމެއް ދިމާވުމުން ދުރު ތަންތަނުން ޚާއްސަ ޖެޓާއި ޗާޓަރު ފްލައިޓްތައް ގެނެވުނަސް އާންމު ރައްޔިތުމީހާ ދާން އޮތީ ޖެހިގެން އޮތް އިންޑިއާއަށެވެ. ކެންސަރު ބަލީގައި، ކިޑްނީ ބަލީގައި ފަރުވާކުރަން ދާން އޮތީވެސް ހަމަ އެތަނަށެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ދެނެގަތުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްސަ ދިރާސާއަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކަށް ބެެއްލެވުމެއް ނެތި ކަންކަން ކުރައްވާ ޚުދުމުޚުތާރު ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއްކަމަށެވެ. މިނިވަންކަމުގެ ސުޕަރ ސްޓާރު ކަމުގައި ހެދިގެން ހުންނަވައި، އެ ހިންގަވާ އިންޑިއާ އައުޓް ސްލޯގަނުން ރައްޔިތުންގެ ނިކަމެތިވެ، އަޅުވެތިވާނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މަނިކުފާނު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގަވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގި ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި މަރުތަކުގެ އިތުރުން, މީޑިއާތަކަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަތައް ފޮރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އިންޑިއާ އައުޓް މިހަރަކާތަކީ ރައީސް ޔާމީން ހިންގަވާ ވަރަށްވެސް ބިރުވެރި ކެމްޕެއިނެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރުވެސް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރައްވައި އެތައް ކަމެއް ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައްކަންކަން ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކުން ދެ ނައިބު ރައީސުންގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި ބޭރުކުރިއެވެ. އެ ދެބޭފުޅުން ވެސް އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވައެވެ. ކުރީގެ ދިފާއީ ވަޒީރުގެ ގެކޮޅުގައި ފިސްތޯލައެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިއެވެ. ކޯލިޝަންގެ ވެރިން އަދި ފަހަރަކު ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ޖަލަށް ލެއްވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއްބަފާ ބޭބެފުޅު ރައީސް މައުމޫންުވެސް ދުލެއް ނުކުރައްވައެވެ. ރައީސް މައުމޫންވެސް ޖަލަށް ލެއްވީއެވެ. އެންމެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރައްވައި، އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑިންވެސް ބޭރުކޮށްލެއްވީއެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް ނަގާލެއްވީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑާލެއްވީއެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސްޕްރިމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވެސް ހައްޔަރު ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ވެސް އޮތީ ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެ، ރާއްޖެއާ ގަތަރާއި އޮތް ޑިމްޕޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލެއްވިއެވެ. މިއީ އަދި މަދު ކަންތައްތަކެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ މިހެން އޮތުމުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މިސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ފޮރިން ޕޮލިސީއަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިރާއްޖޭގައި އުފަލާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއި، ފާގަތިކަމުގައި އުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ، ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގާނޫނަކުން ނަމަވެސް އިދިކޮޅުގެ މިހަރަކާތް ހުއްޓުވާލުމަށް ސަރުކާރުން މިވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިރާއްޖޭގައި އުފަލާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއި، ފާގަތިކަމުގައި އުޅެވޭނެ މަގު މިސަރުކާރުން ތަނަވަސް ކޮށްދޭނެއެވެ. ގައުމުގެ މަސައްލަަހަތު ނަގާލުމުގެ ފުރުސަތުދީގެން ސަރުކާރުން ބަލަން ނުތިބޭނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް