ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:52
"ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް"ގައި ޕޮލިސް ސަރޖެންޓް ބުންޔާމީން އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
"ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް"ގައި ޕޮލިސް ސަރޖެންޓް ބުންޔާމީން އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއިން ރިކޯޑުކުރެވޭ ވީޑިއޯތައް އެޑިޓްކޮށް، ޑިލީޓްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނެއްނުވޭ: ފުލުހުން
 
ސީންއަކަށް އެޓެންޑްވާއިރު، ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނުކުރެވޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ
 
ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކާއި ފުލުހުން އެޓެންޑްވާ ކްރައިމް ސީންގައި ވެސް ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާނެ
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާނީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން

ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ނުވަތަ ގައިގައި ހަރުކުރާ ކެމެރާއިން, ރިކޯޑު ކުރެވޭ ވީޑިއޯތައް އެޑިޓްކޮށް ނުވަތަ ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ޕޮލިސް ސަރޖެންޓް ބުންޔާމީން އަލީ ވިދާޅުވީ, ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާނީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުންނާ މުއާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ބުންޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ބުންޔާމީން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާއިރު، މައްސަލައެއްގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ބަލައިވ ފާސްކުރެވޭއިރު ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކާއި ފުލުހުން އެޓެންޑްވާ ކްރައިމް ސީންގައި ވެސް ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރުމުގައި ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ބުންޔާމީން ވިދާޅުވީ, ކެމެރާ ދޫކުރަނީ ވެސް ޚާއްސަ ތަމްރީންތަކެއް ހަދާފައިވާ ފުލުހުންނަށް ކަމަށެވެ. ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގައި ވެސް ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ބަލަންް ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާގައި ރަނގަޅަށް ޗާޖު ހުރިތޯއާއި މެމޮރީ ހުރިތޯއާއި އަދި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިހުރީ ރަނގަޅު ޕޮޒިޝަންގައިތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުންޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުންޔާމީން ވިދާޅުވީ, ސީންއަކަށް އެޓެންޑްވާއިރު ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭނެތޯ ނުކުރެވޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކެމެރާ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ކެމެރާ ބޭނުން ކުރާނީ އެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ބުންޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ބުންޔާމީން ވިދާޅުވީ, ނަޒަހާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއިން ރިކޯޑު ކުރެވޭ ވީޑީއޯތައް ލައިވް ސްޓްރީމްކޮށް ބެލޭނެ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. ސީންތަކުގައި ފުލުހުން ނަގާ ވީޑިއޯތައް ތަހުގީގުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބުންޔާމީން ވިދާޅުވީ ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއިން ރިކޯޑް ކުރެވޭ ވީޑީއޯތަކަކީ ފުލުހުންނަށް އެޑިޓްކޮށް ނުވަތަ ޑިލީޓް ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމަށާއި، މަސްލަހަތު އޮތްނަމަ ވީޑީއޯ ދައްކަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ބުންޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
25%
0%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް