ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 18:36
ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވް
ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވް
ޓްރެވަލް ޑެއިލީ ނިއުސް
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އެގައުމުން ފައިބަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފި
 
ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ތިބީ ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައި
 
ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބާލުވާފައި
 
ހާލަތު މޮނިޓަރކުރަމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އެގައުމުން ފައިބަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ"އާ ވާހަކަދެއްކި, ޔޫކުރެއިންގެ ޚާރްކީވްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ބުނީ, ކަންބޮޑުވުންތައް ޖަރުމަނުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގައުމުން ފައިބަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު ފޭބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފްލައިޓްތައް ފުލް ކަމަށެވެ. މަސްރަހު ގޯސްވަމުންދާއިރު، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ. އަދި އެމްބަސީން ދޭ ޖަވާބަކީ, ހާލަތު ބަލަމުންދާ ކަަމަށާއި އަދި ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށެވެ.

އެގައުމުން ފައިބަން ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރުން ބުނެފައިވާއިރު، އާއްމު ހާލަތު ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު ކިޔަވަމުންދާ ޔުނިވަރސިޓީން ވެސް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެދަރިވަރުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވާއިރު, ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ, އެއީ ޔޫކްރެއިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ޚާރްކީވްގައި ދިވެހި 34 ކުދިން އެބަތިއްބެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބޭރުވާން ބޭނުންނަމަ ޚާރްކީވްގައި ތިބި ދަރިވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދާންޖެހޭނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވްއަށެވެ. އެއަށްފަހު ޔޫކްރެއިނުން ބޭރުވެވޭއިރު, އެދަރިވަރުން ބުނީ އެންމެ އަވަހަށްވެސް ޚަރްކީވްއިން ފްލައިޓެއް ލިބެން އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަހުންކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭނެކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރުގެ ހާލަތު ބަލާއިރު ޔޫކްރެއިނުން ނުކުންނަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި, އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކުދިންގެވެސް އޮތީ އެކަމުގައިކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވީއެންމެ އަވަހަށް ޔޫކްރެއިނުން ފޭބުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބާލުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
33%
17%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް