ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 12:30
 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑްރަގް ލާރިން މަނީލޯންޑަރ ކުރުން
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުން: ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށްވެސް އެންމެން އިންކާރު
 
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާވެސް ވަނީ އުފުލާފައި
 
އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި ޙަސަން ލޫތުގެ މައްޗަށް ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެއްވެސް ވަނީ އުފުލާފައި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށްދިޔައީ ދައުވާ އިއްވައި، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ބައެވެ. އެ ދުވަހު ވަނީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްވައި، ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވެސް ވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ތ. ތިމަރަފުށި، ވައިޓްރޯސް، އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި، ކ. މާލެ، މއ. ހަސްލަތު، ޝާނިޔާ އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-45 ހުޅުމާލެ، ހަސަން ރަޝީދު އަދި ގދ. ތިނަދޫ، ރަންގަލް، ހަސަން ލޫތުގެ މައްޗަށެވެ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާ އެ ދުވަހު އިއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާލިބޭ އެންމެންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީ ދައުލަތުން ވަނީ އެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ހެކި ހުށައެޅުމުގެ ބައި އެ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. އަދި ދިފާއީ ހެކި ހުށައެޅުމާއި ބާކީ ހުރި ދައުވާތައް އިއްވުން އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއުޢެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން:

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއިއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި ޙަސަން ރަޝީދުއާއި، ޙަސަން ލޫތުގެ މައްޗަށެވެ.

ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން އިސްމާއިލް ޝަރީފުގެ ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދައުވާ ސާފު ކަމަށާއި، ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޙަސަން ރަޝީދުގެ ވަކީލު ވަނީ ދައުވާ ސާފުނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، މި ދައުވާ ސާފު ކުރުމަށްޓަކައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގިކަމަށް ބުނާ މ.ރޭއަލިވާ ގެސްޓްހައުސްއާއި، ގ.ނީ ގެއާއި ޙަސަން ރަޝީދާ އޮންނަ ގުޅުން ދައުލަތުން ދައުވާ ސާފު ކޮށްދޭއިރު ބުނެދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދައުވާލިބޭ ފަރާތާއި ގުޅޭ ގޮތް ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު ދަޅުން އޭނާގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ފެނިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މިއީ ރޭވިގެން ވަކި ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ޕެކްކޮށް، އެހެން ގެއެއްގައި އެތަކެތި ވިއްކަމުން ދިޔަ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާއިރު، އެކަމުގައި ޙަސަން ރަޝީދުގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަން އެނގޭނެ ހެކި ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހިސާބުން ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތަށް ސާފު ކޮށްދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ދައުވާ ސާފުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އަދި ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެންނެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ ދައުވާ އަދިވެސް ދިފާއަށް ސާފުނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެނގެން ބޭނުންވޭ ގ. ނީގެ އާއި، ނުވަތަ ޑްރަގް ފެނުނު ގެ އާއި ޙަސަން ރަޝީދުއާ އޮތް ގުޅުމެއް"
ދިފާއީ ވަކީލު އަލީ ޝާހު

އެހެންނަމަވެސް ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ގާޒީ ދަންނަވާފައިވާތީ ދިފާއުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އެއަށްފަހު ދައުލަތުން ވަނީ ޙަސަން ލޫތުގެ މައްވަށް އުފުލާފައިވާ ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާވެސް އިއްވާފައެވެ. ދައުވާ ސާފުވެއްޖެކަމާއި، ދައުވާއަށް ދިފާއުން އިންކާރު ކުރާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އެންމެންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީ ދައުލަތުން ހެކި ހުށައަޅައި، ދިފާއީ ހެކި ހުށައެޅުމަށް ވަނީ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައެވެ.

އަދި ޑައިމޯފިން ބޭނުން ކުރުމާއި، ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގައި ކުރުމާއި، ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްުތުވާއެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާވެސް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރާތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ އިތުރު ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީމަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އިއްވުމުގެ ބައެވެ. އެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި، ޝާނިޔާ އިބްރާހީމް، ހަސަން ރަޝީދު އަދި ގދ. ތިނަދޫ، ރަންގަލް، ހަސަން ލޫތުގެ މައްޗަށެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެއަޑުއެހުންތައްވެސްވަކިން ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ރާމިޒާއަކީ ލޫތުގެ އަނބިމީހާއެވެ.

މި ދައުވާއަށް އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި ސާނިޔާ އިބްރާހިމް ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އަދި ޙަސަން ލޫތުއާއި ޙަސަން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން މަނީލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން ވަނީ އެހެން ދުވަހަކަށް ތާވަލު ކުރައްވާފައެވެ. ގާޒީ ވަނީ ކައިރި ތާރީޚެއްގައި އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް