ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 16:42
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން- އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމާއެކު "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ގެންދަވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާ ކުރައްވަމުން
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން- އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމާއެކު "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ގެންދަވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާ ކުރައްވަމުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތް
އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތުގައި ޖިނާއީ އަމަލެއް ވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފެންނަނަމަ ދައުވާކުރަން ފޮނުވިދާނެ: ޕީޖީ އޮފީސް
 
މިހާރުވެސް ފުލުހުންނަށް ތަހުގީގު ނިންމުމަށްފަހު ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިދާނެ
 
މުޒާހަރާތަކުގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި، އޭގެ ފަހަތުގައި އޮތް މަންޒަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ފަދަ ކަންކަން ފުލުހުން ގާތުން ބަލަމުންދާނެ
 
މި ޙަރަކާތަކީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކެމްޕޭނެއްގެ ސިފައިގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތެއް

އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތުގައި ޖިނާއީ އަމަލެއް ވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ނަމަ ދައުވާކުރަން އެދި ފޮނުވިދާނެކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) ގައި ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މި ޙަރަކާތަކީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކެމްޕޭނެއްގެ ސިފައިގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިކަމަށް މާލީ ގޮތުންވެސް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރާއިރު، ބަންގްލަދޭޝް ފަދަ ޤައުމުތަކުން ޓީޝާރޓް ޕްރިންޓް ކޮށްގެން ގެންނަކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން އަބަދުވެސް ބަލާނީ ޤާނޫނަށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފުރަތަމަ ލަފާ ހޯއްދަވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޖިނާއީ ކަންކަމުގައި އޮންނަ އިޖުރާއަތުތަކާއި، ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ސީރިއަސް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އަބަދުވެސް ޕީޖީގެ ލަފާ ހޯއްދަވާތީ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތަކީ ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރެވޭނެ ޙަރަކާތެއްކަން ޕީޖީ އަންގަވައިފިނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމުގައި ފުލުހުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް ސީޕީ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ޖިނާއީ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސް ފަރާތް އެއީ ގޮތް ނިންމަވާ ފަރާތް، ޚާއްސަކޮށް ފުލުހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި، އިޖުރާއަތްތަކާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮންނަ ފުރުސަތުތަކާއި، ޤާނޫނީ ކަންކަން ކުރަން ހުއްދަ އޮތް މިންވަރަށް، އެހެންވީމާ ފުލުހުން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް، ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމީ ލެލެލްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި، ސީރިއަސް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންސަލްޓްކުރާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުވެސް އެ ކުރައްވާ ކަންތައްތަަކަކީ ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކޭ ވިދާޅުވުމާ އެކުއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކުގައި އެޅިގެންދާނެ،
ކޮމިޝަނަރަ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މިހާރު މި ހިންގާ މުޒާހަރާތަކާއި، އެ މުޒާހަރާތަކުގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި، އޭގެ ފަހަތުގައި އޮތް މަންޒަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ފަދަ ކަންކަން ފުލުހުން ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތައްޔާރީތަކާއެކު އެ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް، އެވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ މިންވަރަށް ފުލުހުން އަޅަމުން ގެންދާނެކަމަށްވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކޮށްލުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަނގަބަހުން މަޝްވަރާތަކެެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތުގައި ޖިނާއީ އަމަލެއް ވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފެންނަނަމަ، މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ނިންމުމަށްފަހު ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އިތުރު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކެވި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ފޮނުވައިފިނަމަ ޕީޖީ އޮފީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އެކަމާ އަނގަބަހުން މަޝްވަރާ ކުރި، ދެން ލިޔެކިއުމުން އަދި މަޝްވަރާއެއް ނުމެ ކުރެވޭ، ތިކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި އޮތީ، އިތުރު މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ފުލުހުންނަށް ތަހުގީގު ކޮށްފައި ފޮނުވިދާނެ
ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލެއް

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަން ވެވަޑައިގަތުމާއެކު "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ އަމަލު ހިންގާނަމަ 6 މަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އައިސްދާނެ ފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އިން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ބިލުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި އެކި ޤައުމުތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް