ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 16:05
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ބޮޑެތި ކުށްކުރުމުގެ ތެރެއިން މުއްސަނދިވެފައިވާ މީހުން ނިސްބަތްވަނީ މަލޭގެ 10 ގޭންގް އަކަށް - ސީޕީ ހަމީދު
 
މި 10 ގޭންގަށް ނިސްބަތްވާ އިސް މީހުން އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ
 
ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިކޮށް ވަކި މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ
 
ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގއަށް އެހެން ދައުލަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ، ބޮޑެތި ކުށްކުރުމުގެ ތެރެއިން މުއްސަނދިވެ، އެސެޓްތައް ހޯދައި އެކައުންޓުގައި މިލިއަނުން ފައިސާ ރޯލްކުރާ މީހުން ނިސްބަތްވަނީ މާލޭގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ 10 ގޭންގަކަށް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ދެނެގަތުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ހަމީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މި 10 ގޭންގަށް ނިސްބަތްވާ އިސް މީހުން އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ ކަމަށާއި، ގްރޫޕްތަކާއި ވަކިވަކިންވެސް އުޅޭ ކަމަށެވެ. އެ މަންޒަރުތައްވެސް ރިކޯޑް ކޯށްފައި އެބަހުރި ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިކޮށް ވަކި މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެކަން މިހަރަކާތް ހިންގާ ދެ ޕާޓީއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގއަށް އެހެން ދައުލަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށާއި، އިންޑިއާއިން ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމެއް މިކަމަށް ލިބޭ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ފާއިތުވި 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.3 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމުގައިވެސް އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުވާން ޖީލުތައް ހަލާކުކޮށްލާ ނުރައްކާތެރި ޑްރަގް ރަށްތަކަށް ޓްރެފިކްކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރާ ކުރުމަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމުގައި ހަމީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް