ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 23:36
މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒު
މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒު
ރައީސް އޮފީސް
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތްތައް
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިޔަށްނުދާތީ އައްބާސް ފާއިޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
 
މޭ ހައެއްގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ޝަރީއަތްތަކަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ލަސްވުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އަދުހަމް ހިމެނޭގޮތަށް، ޖުމްލަ 9 މީހަކަށް މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވޭ
 
މި މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހްމަދު ރަޝީދަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ލަސްވާތީ, އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

އެކަމާގުޅިގެން އައްބާސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ, މޭ ހައެއްގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ޝަރީއަތްތަކަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ލަސްވުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެ މައްސަލާގައި ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށާއި, ދެންތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް އަދި ތާވަލްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި, އެ ޝަރީއަތްތައް އެކުގައި ދިޔުމަކީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ލަސްވުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހްމަދު ރަޝީދަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އައިއީޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމަށް އިއްވާފައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އަދުހަމަށް ހުކުމް އިއްވުމުން އައްބާސް މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ, އަދުހަމްގެ ހުކުމުން އިތުރު ހެއްކާއި، ފަންޑުކުރި މީހުން ހޯދަން ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ފާއިޒު ވިދާޅުވީ، ހަމަލާ ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ އެކަކަށް ހުކުމް އިއްވުމަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ފުލުހުން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ހޯދައި، ޕީޖީ އޮފީހުން ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރުކަންކަން ހޯދުމަށް, މި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ހިޔަނި އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ފާއިޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަމަލާޔާގުޅޭ އެންމެހައި ތަހުގީގެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވާ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން އައްބާސް ފާއިޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދުހަމް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކަށް މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ މއ. ފޭރުގޭ މުޖާޒް އަހުމަދާއި ގއ. ކޮނޑޭ، ފޮޅޭމާ، ތަހުމީން އަހުމަދާއި، ނ. މަނަދޫ، ނޫރީގެ އަލީ ހައިޝަމްއާއި، އއ. މާޅޮސް، އަސަރީގެ، މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، ގއ. ވިލިނގިލި، ހުދުރުވާގެ ފަހުމީ އަލީއާއި، ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި މ. ކުދެހިގެ، އިސްހާގާއި، އަދި ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުހައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން، ދުންފިނިއުފާ، އަހުމަދު ފާތިހުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

ހަމަލާދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރި އިސްހާގަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވިކަމުގެ ދައުވާއާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާއާއި, ގޮވާ ތަކެތި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ދައުވާއެވެ.

ފަހުމީއަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާއެވެ. ނާޒިމަށް ކޮށްފައި ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ދައުވާއެވެ. މުޖާޒް، ތަހުމީން، ހައިޝަމް އަދި އަދުހަމްގެ މައްޗަށް 13 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް