ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 18:07
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ގޮނޑިއަކީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން އެންމެ ފޯރިނެގި، އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ކެމްޕޭންކުރި ގޮނޑި
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ގޮނޑިއަކީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން އެންމެ ފޯރިނެގި، އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ކެމްޕޭންކުރި ގޮނޑި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން
ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކާއި، ކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކާއި، ބެލެނިވެރި ފަރާތްތަކާއި، ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތައް
 
ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ މިއީ އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް އިތުރަށް ބާރުލައި ފުޅާކުރަންޖެހޭ ވަގުތެއްކަމަށް ބުނެފައި
 
އެމްޑީޕީން ބުނާ ގޮތުގައި ރާޝިދުގެ ކާމިޔާބަކީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް
 
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރާފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ގޮނޑިއަކީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން އެންމެ ފޯރިނެގި، އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ކެމްޕޭންކުރި ގޮނޑިއަށް ވާނެއެވެ. އެތައް އިންތިޒާރަކަށްފަހު މި އިންތިޚާބު ނިމިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދު ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރާޝިދަށް ވަނީ 1398 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. މޫސާ ފަތުހީއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1160 ވޯޓެވެ. ދެން މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ އެމްއެންޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލްހަންނާން އިދުރީސެވެ. އަބްދުލްހަންނާނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 324 ވޯޓެވެ.

Advertisement

ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާއެކު އެކި ދިމަދިމާއިން ސިޔާސީ ޝުއޫރުތައް ބަންޑުންވާން ފެށިއެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ރާޝިދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމުން, މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންނާއެކުއެވެ. ވަކި ފިކުރެއް ވަކި ޕާޓީއެއް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. ރާޝިދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. އިންތިޚާބުން ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ ކުރިންވެސް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ، އަދި ހިސާބު ޖަހާފައިވާގޮތަށް ނިކުމެފައިވާ ނަތީޖާއެއްކަމަށް ރާޝިދު ވިދާޅުވެއެވެ.

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރާޝިދު އުފާފާޅުކުރައްވަނީ - އެމްޑީޕީ

ދެން އޮތީ ރާޝިދު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނާ ގޮތުގައި ރާޝިދުގެ ކާމިޔާބަކީ އެމްޑީޕީއަށާއި، އެޖެންޑާ 19ގެ ސިޔާސަތުތަކަށް، އަދި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެކެވެ. ރާޝިދުގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދެއްވުމަށް ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްވެސް ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީން ޖެހި އަދަދުތައް އަކުރުން އަކުރަށް ދިމާވެފައިވާކަމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ - މުންޝިދް

އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއާއެކު ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ މިއީ އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް އިތުރަށް ބާރުލައި ފުޅާކުރަންޖެހޭ ވަގުތެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ އިންތިޚާބަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު ފޯރުވާފައެވެ. މި އިންތިޚާބަކީ ހަގީގަތުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބު ލިބިގެންދިޔަ އިންތިޚާބެއްގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްއިން ސިފަކުރެއެވެ. އިދިކޮޅުން ބުނާ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުން ޕީޕީއެމްއަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ނަސްރެކެވެ. އަންނަން އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމްއިން ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ބުނެއެވެ.

ދެން އިދިކޮޅުން ދައްކާ އަނެއް ވާހަކައަކީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން މި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ވާހަކައެވެ. ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ, މި އިންތިޚާބަކީ ސީދާ އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުން، އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ކަންކަން ހިންގި އިންތިޚާބެއްކަމަށެވެ.

ސީދާ އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުން، އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަތަން ފެނިގެން ދިޔައީ.
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު

އިދިކޮޅުގެ މި ބަހަށް ބާރު ދިނުމަށް ދައްކަނީ ރާޝިދުއަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ގޮވާލައި އިންޑިއާ އެމްބަސީން ނެރުނުކަމަށްބުނާ ބަޔާނެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ ބަޔާނަކީ ބަޔަކު އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ނަމުގައި އެޑިޓް ކޮށްގެން ނެރެފައިވާ "ފޭކް" ލިއުމެއްކަން ޚުދު މުއިއްޒުމެންނަށްވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ދެން އޮތީ ހަމަ އިންތިޚާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވި އެމްއެންޕީއެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް އެމްއެންޕީން ދައްކަމުން ގެންދަނީ ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް އިންތިޚާބުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަަކައެވެ. މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ދާންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެމްއެންޕީން ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާތާ 15 އަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ އާއި ފުދުންތެރިކަން އައިސްފައިނުވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޕީން ބުނެއެވެ.

މި މުޅި އިންތިޚާބަކީވެސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި 3 ޕާޓީއަށްވެސް ނުހަނު މުހިއްމު އިންތިޚާބެކެވެ. އެކަން އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރެއިންވެސް ފެނިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާއެކު ކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކާއި، ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތައް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ގެންދާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ, މިއީ ޖުމުލަކޮށް އަމާން އޮމާންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިޚާބެއް ކަމަށެވެ. ބައި އިލެކްޝަންތައް ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 7 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި އެޝަކުވާތައް ކޮމްޕްލެއިންސް ބިޔުރޯއިން ބަލަމުން އަންނަކަމަށްވެސް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން ދޭ ޔަގީންކަމަކީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރާފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމެވެ. އަދި މިހާރު ހުރި ޝަކުވާތަކަށްވެސް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އީސީން ޖަވާބު ދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް