ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:20
ރައީސް ސާލިހު އަދި ރައީސް ނަޝީދު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ސާލިހު އަދި ރައީސް ނަޝީދު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުން
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލާއިރު އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ޕްލޭންކޮށް ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރާނެ: ރައީސް
 
ކޮމަންޑޫގެ ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވޭ

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލާއިރު އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ޕްލޭންކޮށް ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ ދައިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުއަށް ތާއިދު ހޯއްދެއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާއިރު އެތަނުގައި އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޕްލޭން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެޖެންޑާ 19 ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް މިސަރުކާރުން ފުއްދަވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި އަދި ކޮމަންޑޫއަށް ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވައުދުތައް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އައިސް ލިބޭނެ ގޮތާއި ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދާއެކު އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތުމާއެކު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ދާއިރާގެ ކުރިމަގާއި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން ކަމުގައިވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"