ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 02:14
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިންގައި އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިންގައި އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން
ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީޕީ ފިކުރު: ނިޒާރު
 
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު، އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ ދިރުވަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ
 
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ ދިމާލަށް ދިއުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރަށް މެދުކެނޑުމެއް، ހުއްޓުމެއްނައިސް އެކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާއި ފަލްސަފާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން މިކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވުން މުހިންމުވީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތިލަފަތަށް ވޯޓުދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އެހާ ދުރުން އައިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އަރިހުން އެދެން ބޭނުންވަނީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ ދިމާލަށް ދިޔުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރަށް މެދުކެނޑުމެއް، ހުއްޓުމެއްނައިސް އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ މަރުހޫމް ހުސައިން ވަހީދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރެއްވި އުންމީދާއި ދާއިރާއަށް ކުރައްވާފައިވާ ތަސައްވަރު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް އަދި އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުތަކުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް އެއީ ކޮން އުސޫލަކުން ހުރި ކަންތައްތަކެއްކަން ވިސްނަންޖެހޭކަމަށެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އައިފަހުން ތަފާތު އެކި ވެރިން ވެރިކަންކޮށްފިކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއާ އަތޮޅުތަކުގެ ވިސްނުމާ ދޭތެރޭ ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭ. އަދި ލާމަރުކަޒު ކޮށްގެން އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށް ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅިގެންދިޔަ ހުރަސް އެޅުންތައް ތަޖުރިބާކޮށްފި. މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އެކަން ގާތުން ތަޖުރިބާ ކުރި އަދި އެކަމާ ދޭތެރޭ އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަދައްކާ އިހުތިޖާޖުކުރި މީހެއްގެ ގޮތުން އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވާނީ އެފުރުސަތު އެގޮތަށް ލާމަރުޒުކޮށްގެން އަތޮޅުތައް ހިންގުން އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އުންމީދު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ ދުރަށް ދެވޭ އުސޫލުތަކަށް ތާއީދު ކުރެވޭކަށްނެތޭ. ގަބޫލުކުރަނީ އެބަޖެހެއޭ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު، އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ ދިރުވަން މަސައްކަތްކުރަން. މިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީފީ ގެ ފިކުރު، އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ. މިއީ އެއްވެސް މީހަކު މިކަމާއި ދެކޮޅުހަދާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. އެހަގީގަތްތައް ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ. އެމަންޒަރުތައް ފެނިގެންގޮސްފި
އަލީ ނިޒާރު/ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ރާޝިދަށް ވޯޓުދިނުމަކީ އެއުސޫލާ ހަމަތަކާއި ފަލްސަފާ ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއްކަމަށެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ވާހަކަދައްކާނެ އެފިކުރުގެ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ ގަބޫލުކުރާ އުންމީދުތަކަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެންދާނެކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އުންމީދުކުރައްވަނީ ވައުދު ފުއްދަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައީސެއްގެ އިލްތިމާސް ރައްޔިތުން ފުއްދަވާނެކަމަށް ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް