ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 02:15
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫ
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
މޮނިޓަރިންގ ގައި 32 ރަށެއް
 
އެންމެފަހުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބ.ކެންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި
 
އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މޮނިޓަރިންގ ގައި އޮތް ދެ ރަށަކީ ކ.މާފުއްޓާއި ހއ.އިހަވަންދޫ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު 32 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ ގައި އޮތްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އެންމެފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މޮނިޓަރިންގ ގައި އޮތް ދެ ރަށަކީ ކ.މާފުއްޓާއި ހއ.އިހަވަންދޫއެވެ. މީގެތެރެއިން މާފުށި މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ހއ.އިހަވަންދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބާކީ ހުރި ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ ހިނގަމުންދާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު މޮނިޓަރިންގ ގައި ހުރި ރަށްތަކަށް ބަލާލާއިރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ށ.ފުނަދޫ، ބ.ދަރަވަންދޫ އަދި ދ.ބަނޑިދޫ އާއި ލ.ގަން ވަނީ މޮނިޓަރިންގ އަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވާ ރ.އުނގޫފާރާއި ގދ.ގައްދޫގެ އިތުރުން ހދ.ހަނިމާދޫ އަދިވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތުގައެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކ.ގުރައިދޫ އާއި ބ.އޭދަފުށި ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހއ.ދިއްދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލިއިރު 21 ވަނަ ދުވަހު ތ.ގުރައިދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 7 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވެއެވެ. އެއީ ބ.ގޮއިދޫ، ޅ.ކުރެންދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ލ.ދަނބިދޫ، ލ.ހިތަދޫ، ށ.ކަނޑިތީމު އަދި ވ.ކެޔޮދޫއެވެ.

Advertisement

23 ވަނަ ދުވަހު ނ.ކުޑަފަރި އަދި ގދ.ތިނަދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައެވެ. 24 ވަނަ ދުވަހު 4 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އެއީ ގދ.މަޑަވެލި، އދ.މަހިބަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ދ.ހުޅުދެލިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ 3 ރަށެކެވެ. އެއީ ގދ.ވާދޫ، ށ.މިލަންދޫ އަދި ގއ.ކޮލަމާފުށިއެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ނ.މާޅެންދޫ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު އެންމެފަހުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބ.ކެންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް-19ށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުން އަންނައިރު މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދު ހުރީ 17،777 ގައެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން މުޅި ޖުމްލަ 130،599 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް