ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 12:33
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާ
ބޮމުގެ ޙަމަލާ: ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެން ހެކި ހުށައަޅައިފި
 
ޝަރީއަތުން ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައި
 
އެ ދެމީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 2 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި

6 މޭ 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކާއި، ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ ހެކި ހާމަކުރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. ދައުލަތާއި ދިފާއުންވެސް ވަނީ ހެކި ހުށައެޅުމަށް ތައްޔާރުކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުން ވަނީ އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ހެކި ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ސިއްރު ހެކިންނާއި، ސިއްރު ހެކިން ތަހުގީގަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ހެކިތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލް ރިޕޯޓާއި، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި، މޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާއި، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުގެ ޤަރާރެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ޤަރާރަކީ އައިސިސް އާއި އަލްޤައިދާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތައް ކަމަށް ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޤަރާރެކެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ވަކިވަކިން ދެމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ހެކި ހުށައަޅާފައެވެ.

ދައުލަތުން ހެކި ހުށައެޅުމާއެކު، ދިފާއުން ވަނީ ހެކި ހުށައަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ހެކި ހުށައެޅުމާއެކު ދެން ގާޒީ ވަނީ މި މައްސަލައަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތަކަށް ފުރުސަތެއް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޝަރީއަތުން ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައެވެ. ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި އޮންނާނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވަނީ މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްކަން ޝަރީއަތަށްވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ދެމީހުންގެވެސް މިބާވަތުގެ މައްސަލައިގެ ހިސްޓްރީ އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދި ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އޮތްކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދެމީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
0%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް